Aktualności

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

-
31 sierpnia 2018 roku w salce konferencyjnej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyło się posiedzenie członków Rady Pedagogicznej szkoły. Spotkaniu przewodniczył bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski.

W trakcie obrad m. in. zmieniono skład osobowy Rady rozszerzając ją o nowych pracowników, przedstawiono sprawozdanie z drugiego semestru nauki słuchaczy dziennego studium aspiranckiego sporządzone przez dowódcę kompanii, zatwierdzono szereg regulaminów jak Wewnątrzszkolny system oceniania, Regulamin usprawiedliwiania nieobecności słuchaczy szkoły, Zasady przebywania osób postronnych na terenie szkoły.

Opracowanie: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu

Zdjęcia: st. kpt. Daniel Przewoźniak - SA PSP w Poznaniu


Galeria