Aktualności

Powołania na stanowiskach zastępców komendanta Szkoły Aspirantów PSP Poznaniu.


Komendant główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski powołał z dniem 13 maja 2024 r.: 

-bryg. Przemysława BERUSA oraz st. bryg. Artura BANASIAKA na stanowiska zastępców komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.
Decyzje personalne wręczył zastępca komendanta głównego PSP st.bryg. mgr inż. Paweł Frysztak, w obecności Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, st. bryg. Andrzeja Zajączkowskiego.  

Pan bryg. mgr inż. Przemysław Berus jest absolwentem Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, którą ukończył w 2001 r. i w tym samym roku rozpoczął tam służbę na stanowisku dowódcy zastępu awansując w 2009 r. do stanowiska wykładowcy w Wydziale Kształcenia. Decyzją Komendanta Głównego od 01 listopada 2009 r. został przeniesiony do dalszego pełnienia służby do Komendy Powiatowej PSP we Wschowie, obejmując kolejno stanowisko specjalisty, naczelnika wydziału oraz  w 2012 r. stanowisko dowódcy JRG. Kierowana przez niego Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza otrzymywała bardzo dobre oceny z przeprowadzanych przez zespoły kontrolne Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego, inspekcji gotowości bojowej. Podczas działań ratowniczych wykazywał się wysokim poziomem zaangażowania, szybkim i sprawnym podejmowaniem decyzji dowódczych. Kolejną decyzją Komendanta Głównego od marca 2019 r. bryg. Berus został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na stanowisko głównego specjalisty w Wydziale Kształcenia. Na zajmowanym stanowisku dał się poznać jako pracownik sumienny i obowiązkowy, zaangażowany w realizację bieżących zadań. Stale podnosił swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i kursach doskonalących m.in. ukończył studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego oraz w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, uzyskał uprawnienia starszego ratownika wysokościowego oraz ukończył szkolenia z zakresu ratownictwa na rzekach górskich i wodach szybkopłynących. Ponadto jest biegłym sądowym w dziedzinie pożarnictwa, specjalności dochodzenia popożarowe, a także współautorem zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP programu Szkolenia  Doskonalącego z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym. Specjalizuje się w zagadnieniach formalnoprawnych związanych z aktywnością ratowniczą jednostek ochrony przeciwpożarowej. Z powierzonych zadań i obowiązków służbowych wywiązuje się bardzo dobrze. Dał się poznać, jako doskonały organizator szkoleń doskonalenia zawodowego dla strażaków w zakresie kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym oraz warsztatów tematycznych i metodyczno-tematycznych. Jego wiedza i umiejętności są wysoko oceniane i doceniane zarówno przez jego przełożonych jak i innych funkcjonariuszy oraz uczestników organizowanych szkoleń.

Pan st. bryg. Artur Banasiak służbę w PSP rozpoczął w 1993 roku podejmując naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 1997 roku uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana. Z dniem 1 czerwca 1997 roku  podjął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Poznaniu, jako dowódca sekcji. W 2003 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej w Lublinie na kierunku Inżynieria Środowiska uzyskując tytuł magistra. Decyzją Komendanta Głównego z dniem 1 kwietnia 2007 roku strażak został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w SA PSP w Poznaniu na stanowisko wykładowcy. Jego profesjonalizm, doświadczenie, zaangażowanie, predyspozycje pedagogiczne i umiejętność kierowania zespołem ludzi spowodowały awans w 2019 roku na stanowisko Naczelnika Wydziału Kształcenia. St. bryg. Artur Banasiak jest egzaminatorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz autorem i recenzentem zadań egzaminacyjnych w zawodzie technik pożarnictwa. Koordynator z ramienia SA PSP w Poznaniu projektu "Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym - etap I". Jego zaangażowanie i fachowość spowodowały, że uczestniczył w pracach nad tym projektem będąc koordynatorem w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę trenażerów do prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof kolejowych dla Szkół. W trakcie swojej wieloletniej służby uczestniczył w wielu akcjach ratowniczych. Brał czynny udział między innymi podczas działań związanych z usuwaniem skutków powodzi w latach 1997, 2010 i 2014. Stale podnosił swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, kursach doskonalących oraz warsztatach metodycznych. Ukończył m.in. kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, szkolenie z zakresu obsługi kontenerowego trenażera pożarów wewnętrznych, studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywał w pracach Zespołu do opracowania zasad udziału funkcjonariuszy PSP spoza Szkół i Ośrodków Szkolenia KW PSP  do kształcenia, szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej. Jego fachowość w dziedzinie pedagogiki zaowocowała nawiązaniem współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, w ramach której zaangażowany był w prace w ramach projektu "Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy".  St. bryg. Artur Banasiak jest również zaangażowany w działalność publicystyczną związaną z ochroną przeciwpożarową. Jego wiedza i umiejętności są wysoko oceniane zarówno przez jego przełożonych jak i innych funkcjonariuszy oraz kadetów i słuchaczy Szkoły. 

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań. 

Opracowanie: bryg. Rafał Wypych, na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej KG PSP.
Fot.: sekc. Krzysztof Pisz, Wydział Prasowy KG PSP.