Aktualności

Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym.

-
W dniach 15-16.03.2023r. w SA PSP w Poznaniu przeprowadzono kolejne szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym. Tematycznie szkolenie ukierunkowane było na analizę formalnoprawnych zagadnień związanych z kierowaniem działaniem ratowniczym, organizację strefy działań oraz właściwe definiowanie władztwa sprawowanego przez kierującego działaniem ratowniczym (KDR). W poszczególnych blokach tematycznych omówiono zakres praw, uprawnień oraz obowiązków przypisanych KDR, doprecyzowano ideę trójpoziomowej struktury kierowania działaniem ratowniczym oraz omówiono na wybranych przykładach stosowanie katalogu uprawnień władczych. Niezwykle istotnym elementem szkolenia była  możliwość zapoznania się z zasadami oceny inżynierskiej stanu konstrukcji obiektów budowalnych poddanych oddziaływaniu warunków pożarowych co jest nieodłącznym elementem procesu podejmowania decyzji KDR podczas zdarzeń o powyższym charakterze. Zgodnie z planem szkolenia zrealizowano również jego część praktyczną w postaci przeprowadzenia aplikacyjnych działań ratowniczych, podczas których uczestnicy szkolenia mieli możliwość zweryfikowania przydatności informacji przekazywanych w trakcie zajęć. W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze PSP z województwa śląskiego, KG PSP oraz SA PSP w Poznaniu, łącznie 18 osób. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali zaświadczenia jego ukończenia, które wręczył osobiście Zastępca Komendanta Szkoły st. bryg. Mariusz Hulewicz.


Opracowanie i zdjęcia: bryg. Przemysław Berus.


Galeria