Aktualności

Uroczysty Dzień Strażaka w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu

- 15 maja br. na poligonie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. W ceremonii udział wzięli: Pani Poseł Krystyna Łybacka, nadbryg. Piotr Kwiatkowski – Zastępca Komendanta Głównego PSP, Przemysław Pacia – Wicewojewoda Wielkopolski , generałowie naszej służby, a wśród nich : gen. poż. Andrzej Stefanowski – emerytowany komendant Główny Straży Pożarnych, nadbryg. Maciej Schroeder – były zastępca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Andrzej Witkowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP a także st. bryg. Stanisław Sulenta – Prorektor  - Z-ca Komendanta SGSP w Warszawie, st. bryg. Krzysztof  Biskup Z-ca Dyrektora CNBOP – Państwowego Instytutu Badawczego w Józefowie, st. bryg. mgr inż. Mirosław Rutecki – Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. mgr inż. Jacek Borowski – Dyrektor Biura Szkolenia Komendy Głównej PSP, Insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz Przemysław Daroszewski – Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu. W szacownym gronie gości byli również: Jerzy Telak – Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, doc. dr inż. Ireneusz Fechner – Kanclerz Wyższej Szkoły Logistyki, Marek Zieliński – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Poznaniu, Paweł Neuman – Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe, Ireneusz Litwinowicz – Komendanat  Prezes Zarządu LOTOS Straż Sp. zo. o., płk mgr Grzegorz Fedorowicz – Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej, Sławomir Nastał – Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Wiesława i Grzegorz Ziółkowscy, dr inż. Mieczysław Kasprzyk – Nadleśnictwo Babki, mjr Rafał Matera – Z-ca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, radni miasta Poznania- Pana Jarosław Pucek – Dyrektor ZKZL w Poznaniu, Wojciech Wośkowiak –Przewodniczący Klubu Radnych „Poznański Ruch Obywatelski” a także Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP  ze st. bryg. dr Jerzym Raneckim – Z-cą KM w Poznaniu na czele, Naczelnicy Ośrodków szkolenia PSP, Dowódcy JRG miasta Poznania, Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta, Automobilklubu Wielkopolska, Lasów Państwowych, LOK, grono emerytów Szkoły oraz przedstawicieli związków zawodowych i duchowieństwo.

Podczas uroczystości wręczono odznaczenia, awanse na wyższe stopnie oficerskie, aspiranckie i podoficerskie a także wyróżnienia i nagrody przyznane funkcjonariuszom i pracownikom naszej szkoły. Komendant Szkoły Aspirantów z okazji Dnia Strażaka złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom, kadetom i pracownikom cywilnym, życząc zdrowia, wytrwałości w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
W tym roku obchody Dnia Strażaka splotły się z uroczystym zakończenie pierwszego etapu budowy poligonu szkolnego. Z tej okazji odbył się pokaz współdziałania jednostki specjalnej Policji i  zastępów PSP oraz ćwiczenia, które na co dzień odbywają się w ramach zajęć dydaktycznych na wszystkich stanowiskach do nauki i szkolenia umiejętności wykonywania zadań w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Nadbrygadier Piotr Kwiatkowski składając życzenia gratulował wytrwałości w budowaniu poligonu pożarniczego jako niezbędnego elementu w kształceniu i doskonaleniu umiejętności pożarniczych oraz sukcesu zakończenia pierwszego etapu jego powstawania.
Zwieńczeniem dzisiejszego dnia była strażacka grochówka, która podana na świeżym powietrzu i w zgiełku ćwiczeń smakowała wszystkim wybornie.

st.kpt. Piotr Nowaczyk