Publikacje

FIC 02/2009/Cz

-
KURS
z dochodzeń popożarowych
FIC 02/2009/Cz
W dniach 19-23 października 2009 r. Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu gościła kadrę oficerską ze straży pożarnej Republiki Czeskiej. Goście przyjechali do Poznania na pięciodniowe szkolenie specjalistyczne z zakresu wstępnego ustalania przyczyn powstawania pożarów. Uczestnicy szkolenia reprezentowali wszystkie komendy wojewódzkie, pożarnicze ośrodki naukowo-badawcze oraz biuro szkolenia i biuro prewencji komendy głównej straży pożarnej w Pradze. Strażacy czescy przyjechali do Polski, aby poznać metodykę prowadzenia czynności w związku z ustalaniem przyczyny pożaru. Uczestnicy szkolenia to głównie kierownicy oraz dyrektorzy w wydziałach prewencji odpowiedzialni za badanie przyczyn pożarów. Wśród uczestników byli również funkcjonariusze z komendy głównej z Pragi odpowiedzialni za nadzór nad ustalaniem przyczyn pożarów w całym kraju oraz za szkolenie i przygotowanie strażaków do pełnienia czynności eksperckich. Przyczyną zainteresowania Czechów tego typu szkoleniem są zmiany w zakresie organizacji dochodzeń popożarowych. Od bieżącego roku ustalaniem tzw. technicznej przyczyny pożaru zajmują się w Republice Czeskiej strażacy. Policji pozostawiono prowadzenie postępowań w sprawach kryminalnych oraz w zakresie ustalenia sprawstwa i odpowiedzialności. W związku z wprowadzonymi zmianami powstała pilna potrzeba przygotowania strażaków do metodycznego prowadzenia oględzin pogorzelisk oraz obiektów objętych pożarem jak również do prowadzenia we własnym zakresie postępowań w zakresie ustalenia okoliczności powstania i rozprzestrzenienia się pożaru. Zmiany przewidują przejęcie przez straż od policji wybranych laboratoriów kryminalistycznych oraz przygotowanie psów pogorzeliskowych do ujawniania na terenie pogorzeliska śladów użycia cieczy łatwopalnych.
Fot.1. Strażacy z Republiki Czech na poligonie w Luboniu k.Poznania. (fot.J.Sosiński)

Zanim strażacy z Czech przyjechali do Polski prowadzone były uzgodnienia dotyczące zakresu oraz warunków szkolenia. Czesi szczegółowo rozpoznali wszystkie ośrodki w Europie, gdzie oferowane są szkolenia specjalistyczne z zakresu dochodzeń popożarowych. Nie ma ich dużo, bo poza Poznaniem szkolenia z tego obszaru na wstępnym poziomie oferowane są jedynie w Wielkiej Brytanii w Fire Service College w Moreton-in-Marsh i w ośrodku prywatnym w Essex - Gardiner Associates Fire Ltd. oraz w Szwecji w ośrodku szkoleniowym MSB - Revinge College. Ostatecznie wybór padł na Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu. Główne czynniki, które miały wpływ na ten wybór to wieloletnie doświadczenia Szkoły, współpraca z ośrodkami brytyjskimi, oferta szkoleniowa w języku narodowym uczestników szkolenia i wreszcie atrakcyjna cena.

W sierpniu 2009 r. po podjęciu decyzji o wyborze ośrodka szkolenia do Poznania przyjechała delegacja z komendy głównej z Pragi w osobach plk Ing. Rudolf'a Kaiser'a - Dyrektora ds. Prewencji oraz p. Vladimir'a Jančík'a - Dyrektora ds. Finansów i Zamówień Publicznych. Podczas dwudniowego pobytu delegacja zapoznała się z poznańską szkołą oraz poligonem, gdzie w trakcie przygotowywania były stanowiska do ćwiczeń praktycznych z metodyki oględzin pogorzeliska. Drugiego dnia uroczyście została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej i Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu.
Fot.2. Uroczyste podpisanie umowy na realizację szkolenia z dochodzeń popożarowych dla strażaków z Republiki Czech. Wizytacja warunków organizacji szkolenia - szkolna jednostka ratowniczo-gaśnicza oraz stanowisko do ćwiczeń z zakresu metodyki prowadzenia oględzin miejsca pożaru na poligonie w m. Luboń k.Poznania. (fot. J.Sosiński)
Piotr Guzewski
(guzewski@wp.pl)