Publikacje

Kalendarium

KALENDARIUM PRZEDSIĘWZIĘĆ
2000 rok
POCZĄTEK Ponad 40% wszystkich pożarów spowodowanych jest celowym działaniem człowieka. W Polsce nie wdrożono procedur prowadzenia dochodzeń pożarowych. Brak jest systemu przygotowania ekspertów do ustalania przyczyn powstawania pożarów.
2001 rok
Rozpoczęcie przygotowań do organizacji I Międzynarodowej Konferencji nt. "Badanie przyczyn powstawania pożarów".
2003 (11-12 XII)
I Międzynarodowa Konferencja nt. "Badanie przyczyn powstawania pożarów" - SA PSP Poznań.
2004 (28-30 VI)
Udział w Sympozjum Międzynarodowym w Fire Service College w Moreton-in-Marsh. Nawiązanie współpracy w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu dochodzeń pożarowych ze Szkołą w Moreton-in-Marsh, hrabstwo Gloucestershire, Wielka Brytania.
2005 (8-10 IX)
Udział w spotkaniu Fire and Explosion Investigation Working Group w Krakowie – rozpoznanie organizacji dochodzeń pożarowych w państwach zrzeszonych w Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych (NFSI).
2005 (29-30 IX)
II Międzynarodowa Konferencja nt. „Badanie przyczyn powstawania pożarów” – SA PSP Poznań.
2005
Nawiązanie współpracy z Komendą Straży Pożarnej w Morpeth w hrabstwie Northumberland, Wielka Brytania.
2005 (16-19 VI)
Udział w pierwszych warsztatach z zakresu dochodzeń pożarowych organizowanych w ramach projektu unijnego przez Szwedzką Agencję Bezpieczeństwa (SRSA).
2006 (6-17 III)
Wyjazd szkoleniowy do Fire Service College w Wielkiej Brytanii – rozpoznanie systemu szkolenia ekspertów poziomu II z zakresu dochodzeń pożarowych.
2006 (4-9 IX)
Wyjazd studialny do Morpeth, hrabstwo Northumberland – zapoznanie się z funkcjonowaniem na terenie hrabstwa Fire Safety Academy oraz Arson Task Force.
2006 (IX)
Pierwsze spotkanie z udziałem komendantów wojewódzkich Policji i Państwowej Straży Pożarnej woj. wielkopolskiego w sprawie podjęcia działań ukierunkowanych na podniesienie standardów działań w obszarze dochodzeń pożarowych.
2006 (21-25 XI)
Pierwsze oficjalne spotkanie przedstawicieli Policji, PSP, PZU S.A. województwa wielkopolskiego oraz SA PSP w Poznaniu w sprawie budowy programu partnerskiego podejścia w organizacji dochodzeń pożarowych. Podczas spotkania przedstawiono propozycję realizacji wspólnego przedsięwzięcia szkoleniowego w postaci warsztatów oraz kursów z zakresu wstępnego ustalania przyczyn powstawania pożarów. W spotkaniu wzięła udział delegacja policjantów i strażaków z hrabstwa Northumberland.
2007 (17-21 III)
Przyjazd do SA PSP w Poznaniu koordynatora projektu Dave’a Myers’a z Arson Task Force w hrabstwie Northumberland – wspólne opracowanie programu kursu FIC 01/2007.
2007 (19 III)
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie podniesienia standardów w obszarze dochodzeń pożarowych pomiędzy KWP, KW PSP, PZU S.A., SITP oraz inicjatora projektu - SA PSP. List podpisano w obecności koordynatora projektu Dave’a Myers’a z Arson Task Force w hrabstwie Northumberland.
2007 (IV-V)
Wytypowanie uczestników kursu FIC 01/2007 (Policja, PSP, PZU S.A., szkoły Policji i PSP).
2007 (14-15 VI)
Dwudniowe spotkanie inicjujące uczestników wytypowanych do udziału w kursie FIC 01/2007 z pięciu powiatów województwa wielkopolskiego – Ośrodek Szkolenia Policji w Kiekrzu.
2007 (IV-VIII)
Przygotowanie obiektów typu Pandora’s Boxes na poligonie SA PSP Luboń do ćwiczeń praktycznych z zakresu badań pogorzeliska.
2007 (3-7 IX)
Przeprowadzenie kursu FIC 01/2007 – Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu.
2007 (X-XII)
Przygotowanie przedsięwzięć organizacyjnych do podjęcia współpracy pomiędzy KWP i KW PSP od stycznia 2008 roku. Opracowanie procedur postępowania i udziału przeszkolonych funkcjonariuszy w ustalaniu przyczyn pożarów. Opracowanie zakresu kompetencji i zadań dla Biura ds. Dochodzeń Pożarowych.
2007 (29-30 XI)
III Międzynarodowa Konferencja nt. „Badanie przyczyn powstawania pożarów” – SA PSP Poznań.
2008 (1 I)
Uruchomienie współpracy pomiędzy KWP i KW PSP na terenie wybranych powiatów. Powołanie na szczeblu województwa Biura ds. Dochodzeń Pożarowych (nie zrealizowano z uwagi na zmiany w kierownictwie komend wojewódzkich).
2008-2011
Wydanie pierwszego praktycznego poradnika z zakresu dochodzeń pożarowych – realizację ujęto w projekcie unijnym „Formation the fire investigation training centre” w ramach programu KE „Prevention of and fight against crime”.
2008 (26 II)
Wygłoszenie referatu “Education and training in fire investigation – a basis for best practises and Standard Operating Procedures (SOP)” podczas “1st International Conference on “Investigating the causes of fire” w Rzymie.

2008 (19 IV)

Przygotowanie i przeprowadzenie w SA PSP w Poznaniu pierwszych warsztatów z dochodzeń popożarowych (FIW 01/2008) pod hasłem "Wymieniamy się doświadczeniami".

 

2008 (15-16 IX)
Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pt.:”Fire Investigation - In Search of Pan-European Best Practice” podczas Międzynarodowej Konferencji “Fire Crime in Europe” w Newcastle. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu “European Exchange of Best Practice in Arson Investigation and Prevention” finansowanego przez European Commission Directorate-General for Environment.
2008 (31 X)
Przygotowanie projektu unijnego pt. „Formation of the fire investigation training centre” w ramach ogólnego programu European Commssion Directorate-General Justice, Freedom, Security pt. „Prevention of and fight against crime”. Partnerzy w projekcie: Komenda Straży Pożarnej hrabstwa Northumberland (Wielka Brytania), Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

W ramach projektu zakładano realizację w latach 2009 – 2011 trzech głównych zadań:
  • przeprowadzenie 6-u kursów z zakresu wstępnego ustalania przyczyn pożarów dla 144 osób
  • organizację 2 konferencji „Research into the causes of fire”
  • wydanie pierwszego profesjonalnego poradnika dla ekspertów z zakresu dochodzeń popożarowych pt.: „Fire investigation manual”. Na autora poradnika wybrano długoletniego wykładowcę z Fire Service College z Wielkiej Brytanii.

2008 (21-22 XI)

Przygotowanie i przeprowadzenie w SA PSP w Poznaniu drugich warsztatów z dochodzeń popożarowych (FIW 02/2008). Tematem spotkania ekspertów były przyczyny pożarów w pojazdach mechanicznych.
2008 (19 XII)
Wystąpienie na Uniwersytecie w Łodzi, na Wydziale Prawa z okazji piątej rocznicy funkcjonowania Studenckiego Koła Kryminalistycznego pod kierunkiem prof. Bogusława Sygita. W czasie wystąpienia zaprezentowano organizację dochodzeń popożarowych w Polsce oraz wybranych krajach UE oraz ośrodki prowadzące szkolenia specjalistyczne w tym zakresie. Zainicjowano współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy Szkołą Aspirantów PSP w Poznaniu i Wydziałem Prawa Uniwersytetu Łódzkiego.
2009 (26-28 I)
Reprezentowanie Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na konferencji międzynarodowej "Fire and Materials 2009" w San Francisco. 11 spotkanie ekspertów z zakresu badań materiałów, analiz rozwoju pożarów oraz badań przyczyn powstawania pożarów zostało przygotowane przez InterscienceCommunication Ltd z Londynu. Podczas konferencji wygłoszono 85 referatów w siedmiu sesjach tematycznych.
2009 (29-30 I)
Uczestnictwo w kursie z zakresu przyczyn pożarów spowodowanych elektrycznością „Principles of Electrical Fires Short Course”. Kurs przygotował oraz poprowadził dr Vytenis Babrauskas reprezetnujący Fire Science and Technology Inc.

2009 (17-18 IV)

Zorganizowanie warsztatów z dochodzeń popożarowych FIW 03/2009. Trzecie spotkanie ekspertów, odbyło się w dniach 17-18 kwietnia 2009 r., w Zakładach Górniczych "Rudna" w Polkowicach oraz Komendzie Powiatowej PSP w Polkowicach. Tematyką spotkania były "Zagrożenia pożarowe oraz przyczyny pożarów w podziemnych zakładach górniczych na przykładzie KGHM „Polska Miedź” SA - Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach".
2009 (10 VII)
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu podpisała z Katedrą Postępowania Karnego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej. Przedmiotem współpracy jest m.in. prowadzenie badań naukowych, wymiana kadry, przygotowywanie opracowań dot. ochrony przeciwpożarowej w tym w szczególności przyczyn pożarów i dochodzeń w sprawach o pożary, organizowanie seminariów i konferencji, prowadzenie wykładów i ćwiczeń dla słuchaczy obu uczelni, ... . Podpisane porozumienie było tylko formalnością, gdyż obie uczelnie współpracują ze sobą już od wielu lat.
2009 (19-23 X)
Po blisko rocznych negocjacjach czescy strażacy wybrali ośrodek, który przeszkoli kadrę kierowniczą z komend wojewódzkich, ośrodków naukowych oraz komendy głównej straży pożarnej z zakresu metodyki ustalania przyczyn pożarów. Wybór padł na Szkołę poznańską, która stała się już uznanym w Europie miejscem szkoleń specjalistycznych z tego zakresu. SA PSP Poznaniu jest trzecim ośrodkiem w Europie po Wielkiej Brytanii oraz Szwecji, który przygotowany jest do prowadzenia szkoleń z zakresu ustalania przyczyn pożarów.
W pięciodniowym kursie zorganizowanym przy współudziale ekspertów z Wielkiej Brytanii udział wzięło 20 strażaków czeskich, których zadaniem w najbliższym czasie jest kierowanie nową strukturą dochodzeń popożarowych w Republice Czeskiej.
2009 (5-7 XI)
Zorganizowanie czwartych warsztatów z dochodzeń popożarowych FIW 04/2009. Tematyką trzydniowego spotkania ekspertów były pożary kominowe, kominków oraz organizacja dochodzeń popożarowych i szkoleń z tego zakresu w Szwecji. Pierwszego dnia spotkanie oodbyło się w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łobzie (zachodniopomorskie). Drugiego dnia uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z organizacją oraz warunkami szkolenia szwedzkich strażaków i policjantów w ośrodku MSB w Revinge. Praktyczne aspekty dochodzeń były również przedmiotem wizyty w jednostce straży pożarnej w Lund.
Piotr Guzewski