Publikacje

Produkty niebezpieczne pożarowo

-
 
Produkty niebezpieczne pożarowo w systemie
RAPEX
 
W 2001 roku na obszarze Unii Europejskiej utworzono system RAPEX, którego zadaniem jest upowszechnienie i szybka wymiana informacji pomiędzy państwami UE o niebezpiecznych produktach. Głównym celem systemu jest ograniczenie użytkowania oraz wykluczenie zgłoszonych produktów z rynku.
 
Podstawą prawną funkcjonowania systemu RAPEX jest Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. RAPEX dotyczy wszystkich produktów za wyjątkiem środków farmaceutycznych, wyrobów medycznych, pasz oraz żywności, dla których utworzono odrębny system RASFF. Informacje dotyczące niebezpiecznych produktów dostępne są na stronie internetowej komisji europejskiej. Baza danych o niebezpiecznych produktach uaktualniana jest raz w tygodniu w piątek.

W Polsce wykaz produktów niebezpiecznych publikowany jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgłoszenia mogą być dokonywane bezpośrednio na stronie internetowej UOKiK lub do wskazanego punktu konsultacyjnego.

Podobne strona funkcjonuje od wielu lat również na rynku amerykańskim.

Informacje o niebezpiecznych produktach można znaleźć na niżej wymienionych stronach www:
 
Polska: http://www.uokik.gov.pl/powiadomienia.php

Unia Europejska: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

USA:
http://www.recalls.gov/
 
Piotr Guzewski