Publikacje

Rejestry i ewidencje

REJESTRY  I  EWIDENCJE


W Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu prowadzone są:

 1. Rejestry
 • Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych Komendanta Szkoły (decyzji i zarządzeń)
 • Centralny rejestr umów i porozumień
 • Rejestr delegacji służbowych
 • Rejestr wydawanych legitymacji służbowych
 • Rejestr wydawanych książeczek ubezpieczeniowych i świadczeń lekarskich
 • Rejestr zaświadczeń o zatrudnieniu
 • Rejestr zaświadczeń o nauce
 • Rejestr urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych i bezpłatnych
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr pracowników
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Księgi dyplomów ukończenia nauki  na dziennych i zaocznym studium aspiranckim
   i specjalistycznych kursów
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr przeprowadzanych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych
 1. Ewidencje
 •  pieczęci i stempli
 •  wyjść w godzinach służbowych
 • zadań wykonywanych poza rozkładem czasu służby i pracy
 • druków ścisłego zarachowania
 • okresowych kart pracy pojazdów i pracy urządzeń.
 1. Ewidencja archiwalna
 • spisy zdawczo-odbiorcze ( ułożone numerycznie oraz według komórek organizacyjnych)
 • rejestry (wykazy) spisów zdawczo-odbiorczych,
 • karty udostępnienia akt,
 • ewidencja akt wybrakowanych – spisy akt wybrakowanych i protokoły brakowania  akt,
 • skorowidze (indeksy),
 • ewidencja akt udostępnionych.

Zasady działania Archiwum Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu określone są Decyzją nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.


Do zakresu działania archiwum należy:

1. przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
2. opracowywanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,
3. udostępnienie akt upoważnionym osobom i komórkom (jednostkom) organizacyjnym,
4. udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie kserokopii dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,
5. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
6. zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt.


INFORMACJE  NIEUDOSTĘPNIONE

Akta znajdujące się w archiwum Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu mogą być udostępniane do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicznych i innych jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli. Udostępnianie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych
i administracji. Zgodę na udostępnianie dokumentów wydaje Komendant Szkoły lub osoba przez niego upoważniona.Data publikacji : 23 marzec 2011
Data modyfikacji : 31 marzec 2011