Publikacje

REKRUTACJA
na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2019/2020
(nabór do służby kandydackiej)


Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00/w godzinach pracy szkoły) udziela:

1.    st. kpt. Izabela Wróblewska tel. 618355870
2.    st. kpt. Magdalena Maćkowiak tel. 618355847
3.    st. kpt. Agnieszka Nawrocka tel. 618355863


Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2019/2020.pdfInformujemy, że w procesie naboru do Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji, do których zalicza się m.in.:

1.    Limit wieku przyjęcia do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa do 25 roku życia;
2.    Brak egzaminu teoretycznego;
3.    Obowiązek posiadania świadectwa dojrzałości;
4.    Obowiązek przystąpienia do pisemnej części egzaminu dojrzałości z przedmiotów:
a)    matematyka;
b)    język obcy (wybrany);
c)    jeden z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka lub biologia.
5.    Przeliczanie wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów
na punkty rekrutacyjne z preferencją punktową dla poziomu rozszerzonego.

Ważne informacje dotyczące naboru


1.    Termin złożenia wymaganych dokumentów: do 15 maja 2019 r.;
2.    Osoba ubiegająca się o przyjęcie do szkoły wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego;
3.    Przebieg postępowania rekrutacyjnego:
a)    weryfikacja podań i dołączonych do nich dokumentów;
b)    ustalenie punktów rekrutacyjnych;
c)    przeprowadzenie testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania;
d)    sporządzenie listy osób wstępnie zakwalifikowanych i opublikowanie na stronie internetowej szkoły.
4.    Wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania.

Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1.    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz.1313),art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001313/U/D20181313Lj.pdf

2.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29marca 2018 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz. 672);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000672

3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);
Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638
4.    Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703   

Szczegółowe informacje nt. organizacji i przebiegu postępowania rekrutacyjnego (terminy: wydania zaświadczenia lekarskiego, przeprowadzenia postępowania, testów sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania, ogłoszenia listy osób wstępnie zakwalifikowanych, a także wysokość opłat za postępowanie rekrutacyjne, itp.)  na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2019/2020, zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w terminie do 15marca 2019 r.