Publikacje

Status prawny

STATUS  PRAWNY

 

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest szkołą publiczną utworzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych  zarządzeniem nr 87 z dnia 4 września 1992 roku
w sprawie zasad i organizacji i funkcjonowania Szkół Aspirantów PSP (Dz. Urz. MSW, Nr 3, poz. 77).

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, w związku z powyższym bezpośredni nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje Komendant Główny PSP.

 

 Celem Szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej i wychowawczej. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie technik pożarnictwa oraz szkolenia uzupełniające strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej dla jednostek organizacyjnych PSP.

Szkoła w ramach działań poza statutowych może realizować kształcenie, dokształcanie i inne zadania zlecone przez osoby prawne, osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności.


statut Szkoły


Data publikacji : 23 marzec 2011
Data modyfikacji : 08 maj 2012