Publikacje

Tytuły referatów 2003

Referaty wygłoszone podczas konferencji w 2003 r.

 

Lp.

Imię i nazwisko prelegenta

Jednostka organizacyjna

Tytuł referatu

1

Jerzy Wolanin

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Wykorzystanie matematycznych modeli pożarów do badania ich przyczyn

The use of mathematical models of fire development in the research into causes of fire

2

Waldemar Baranowicz

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Wstępne ustalanie przyczyn powstawania pożarów

The initial determination of the causes of fires

3

László Beda

Instytut Ochrony Przeciwpożarowej i Inżynierii Bezpieczeństwa, Budapeszt, Węgry

Organizacja dochodzenia w sprawach o pożary na Węgrzech

The structure of the fire investigation process in Hungary

4

Rafał Borusiewicz, Janina Zięba-Palus

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Chemiczna analiza materiału pochodzącego z miejsca pożaru pod kątem wykrycia i identyfikacji śladów potencjalnych środków podpalających

Chemical analysis of materials taken from the place of fire, in order to detect and identify potential accelerant traces

5

Patric G. Cox

Fire Service College, Moreton-in-Marsh, Wielka Brytania

Kierunki rozwoju szkolenia ekspertów w dziedzinie badań przyczyn powstawania pożarów w Wielkiej Brytanii

A perspective on the training of fire investigators in the United Kingdom

6

Jolanta Curyło-Malowany

Szkoła Policji w Pile

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach o przestępstwa sprowadzenia pożaru i przestępstwa niebezpieczeństwa sprowadzenia pożaru na gruncie kodeksu karnego z 1969 r. i kodeksu karnego z 1997 r.

Supreme Court Jurisdiction on the Subject of the felony of starting a fire and the felony of the danger of starting a fire basing on the penal code dated 1969 and the penal code dated 1997

7

Andrzej Czubak

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Zabezpieczenie i ocena materiału kostnego na miejscu pożaru

Securing and examining bones found at the site of fire

8

Aleksander Dmitrichenko, Aleksander Ipatyev

Ministerstwo ds. Sytuacji Kryzysowych Republiki Białorusi, Mińsk, Białoruś

Badanie przyczyn powstawania pożarów na Białorusi

Fire research and fire investigation in Belarus

9

Ireneusz Dziuba

Szpital Wojewódzki w Koszalinie

Człowiek ofiara ognia ?

Human  Being - Fire  Victim ?

10

Mieczysław Gryszkiewicz

Departament Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Szkoła Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej w Wilnie, Litwa

Przygotowanie pracowników służb przeciwpożarowych do ustalania przyczyn powstawania pożarów

The preparation of fire service workers to conduct fire investigations

11

Piotr Guzewski

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Eksperyment badawczy w sprawach o pożary

The role of a scientific experiment in the fire investigation

12

Piotr Guzewski

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Elementy oznakowania w pracy biegłego wykonującego obowiązki na terenie pogorzeliska

Elements of marking necessary at work of forensic experts at fire site

13

Brunon Hołyst

Uniwersytet Łódzki, Łódź

Kryminalistyczne aspekty śledztwa w przypadkach znalezienia zwłok na miejscu pożaru

Criminalistic aspects of investigation carried out when a corpse is found at the fire site

14

Aleksander Ipatiev

Ministerstwo ds. Sytuacji Kryzysowych Republiki Białorusi, Mińsk, Białoruś

Zastosowanie współczesnych metod ustalania właściwości dymu w badaniach pożarowych

The application of present-day methods for investigating properties of smoke in studies of fires

15

Ryszard Iwaniec

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów

Wybrane sposoby lokalizowania ogniska pożaru

Selected methods of determining the point of origin of fire

16

Artur Jeżewski

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Badania materiałów popożarowych na obecność ropopochodnych. Teoria a praktyka laboratoryjna

Searching for flammable liquids residue in postblaze materials. Theory and laboratory practice

17

Vytas Kaziliūnas, Artūr Raskov

Centrum Badań Pożarowych Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, Wilno

Badanie pożarów i przyczyn ich powstawania. Eksperci i specjaliści w badaniach pożarowych. Oględziny pogorzeliska i formułowanie wersji o przyczynie powstania pożaru

Research  on fire and its causes. Experts and specialists participation in fire research. Inspection of fire site and establishing fire origin version

18

Paweł Królikowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa o/Katowice

Tragiczny pożar klubu nocnego

Tragic fire in the nightclub

19

Roman Lozynsk’y, s.M. Chernov

Ministerstwo Nadzwyczajnych Zagrożeń, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego, Lwów, Ukraina

Analiza danych statystycznych o pożarach na Ukrainie

The analysis of  statistical data on fires in Ukraine

20

Silke Löffler

Bundeskriminalamt, Wiesbaden, Niemcy

Wykorzystanie psów do poszukiwania akceleratorów pożaru w dochodzeniach w sprawach o pożary

The use of canine accelerant detectors in fire  investigations

21

Marek Łastowski

Centrala PZU S.A., Warszawa

Oczekiwania zakładu ubezpieczeniowego wobec opinii w zakresie przyczyny i okoliczności pożaru

Insurance Company’s Expectations in Relation to  Opinion of Causes and Circumstances of Fire

22

Barbara Ościłowska

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Szacowanie ilości materiałów, jaka może ulec wypaleniu ze składowisk w oparciu o badania pogorzeliska i własności materiałów palnych

The assessment of storage materials that can burn away based on the fire site investigation and research into characteristics  of materials

23

Melania Profit-Szczepańska,  Daniel Małozięć

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa;

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów

Analiza przydatności badań oporności elektrycznej węgla drzewnego i wielkości zwęglenia elementów drewnianych do określenia miejsca powstania pożaru

Analysis of usefulness of research of electrical resistance of charcoal and char depth to determination the place of origin of fire

24

Dariusz Prochacki

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Zagrożenia pożarowe występujące w trakcie instalowania i eksploatacji żeliwnych wkładów kominkowych w budynkach mieszkalnych - metodyka dochodzeń popożarowych

Threats fire stepping out in road of installing and of exploitation of cast-iron  fire-place contributions in habitable buildings, methodics of fire investigations

25

Eligiusz Starzyński

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Znaczenie ustalania przyczyn pożarów w procesie likwidacji szkód ogniowych przez firmy ubezpieczeniowe

Meaning of investigating fires in process off liquidating fire harms by insurance companies

26

Norbert Tuśnio

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa

Zastosowanie modeli pożarów wewnętrznych w procesie odtwarzania jakościowo-ilościowym wyposażenia obiektów

Using of enclosure fire models to quality – quantity reproduction of building furnishing process

27

Jolanta Wąs-Gubała

Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków

Analiza uszkodzeń powstających w wyrobach włókienniczych na skutek ich kontaktu z ogniem i podwyższoną temperaturą

The analysis of the textile degradations by the action of fire and high temperature