Publikacje

Załatwianie spraw

ZAŁATWIANIE  SPRAW

 

Wszystkie sprawy przyjmowane są i załatwiane zgodnie z Załącznikiem do decyzji Nr 113 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP (Dz. Urz. KG PSPoż. Nr 1, poz. 19) oraz zgodnie z KPA.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w jednostce

 Komendant w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu, tj. w każdy

 poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 16.00

Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w sekretariacie ogólnym Szkoły w dzienniku podawczym, a następnie po zadekretowaniu przez Komendanta lub jego zastępców przekazywana jest do załatwiania według właściwości do określonego sekretariatu komórki organizacyjnej zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Naczelnicy poszczególnych wydziałów dekretują pisma na konkretne osoby, które są wyznaczone przez nich do załatwienia danej sprawy.

Każda wpływająca korespondencja podlega rozpatrzeniu i udzieleniu odpowiedzi. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną stosuje się załatwienie sprawy drogą pisemną. Pracownik przygotowuje projekt pisma załatwiającego sprawę. Projekt ten wraz z aktami sprawy przedkłada do wglądu aprobującemu (naczelnikowi wydziału), który sprawdza prawidłowość projektowanego załatwienia sprawy i po akceptacji zwraca go referentowi celem sporządzenia czystopisu. Przygotowana odpowiedź w sprawie przedkładana jest Komendantowi Szkoły do podpisu.
Podpisana dokumentacja wysyłana jest za pośrednictwem sekretariatu ogólnego Szkoły, po wcześniejszym odnotowaniu w książce nadawczej oraz potwierdzeniu poprzez odciśnięcie pieczęci na kopii pisma.

Za realizację zadania należącego do kilku komórek organizacyjnych odpowiedzialna jest ta komórka, dla której jest to zadanie podstawowe w myśl regulaminu organizacyjnego Szkoły. Komórki organizacyjne współpracujące z komórką wiodącą są zobowiązane opracować oraz udostępnić niezbędne materiały, informacje, wyjaśnienia i opinie komórce realizującej dane zadanie.

 Data publikacji : 23 marzec 2011
Data modyfikacji : 19 kwiecień 2011