Publikacje

Deklaracja dostępności serwisu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO SZKOŁY ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU.

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2019 r.
Data ostatniej  aktualizacji: 28.02.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się filmy z zewnętrznych źródeł, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.
Oświadczenie sporządzono dnia 28.02.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest st. kpt. Marcin Marciniak, adres poczty elektronicznej marciniak@sapsp.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (61)835 5920. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań.
Na teren Szkoły prowadzą dwa wejścia: od ul. Czechosłowackiej oraz od ul. Łozowej. Obiekty dostępne publicznie to: budynek administracyjny , budynek dydaktyczny. Do ww. budynków można dostać się bez potrzeby pokonywania schodów. W środku w godzinach urzędowania zaraz we wejściu znajdują się punkty kontrolne, w których służbę odbywają strażacy- słuchacze, którzy pokierują, zaprowadzą do miejsca docelowego, lub udadzą się osobiście by zawiadomić potrzebnego funkcjonariusza/pracownika do którego przybył interesant. Wjazd na teren Szkoły strzeżony jest przez Wartownika oraz zabezpieczony szlabanem. Wjazd możliwy jest jedynie po otrzymaniu stosownej przepustki. Na parkingach Szkoły znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Szkole istnieje możliwość udostępnienia pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących.
Szczegółowe informacje o rozmieszczeniu budynków, miejscach parkingowych, wydziałach, itp. można uzyskać drogą mailową i/lub telefoniczną oraz na stronie internetowej, lub bezpośrednia u służby wartowniczej w obydwóch lokalizacjach.

Dane kontaktowe:
tel.: (61)835 58 00
fax: (61) 830 11 91, 
e-mail: szkola@sapsp.edu.pl