Publikacje

O Szkole

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu posiada siedemdziesięcioletnią tradycję kształcenia kadr pożarniczych w kraju. Jesteśmy publiczną szkołą policealną o dwuletnim okresie nauczania. Nauka odbywa się w dwóch formach: dla młodzieży, absolwentów szkół średnich - w trybie dziennym (skoszarowanym) i dla dorosłych - w trybie zaocznym dla strażaków PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Od 2018 słuchaczami kształcenia dziennego mogą być wyłącznie osoby posiadające świadectwo dojrzałości, które nie przekroczyły 25 roku życia. Postępowanie rekrutacyjne, które każdego roku określa Komendant Główny PSP składa się z oceny złożonych dokumentów, przeliczenia ocen ze świadectwa maturalnego na punkty oraz przeprowadzenia egzaminu sprawnościowego składającego się z: próby wydolnościowej oraz dwóch prób sprawnościowych. Kandydaci dodatkowo poddawani są sprawdzianowi umiejętności pływania i braku lęku wysokości. Osoby uzyskujące najlepsze wyniki (zgodnie z limitem przyznawanych corocznie miejsc) otrzymują skierowanie do Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Rejonowej Komisji Lekarskiej podległej ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych w Poznaniu w celu przeprowadzenia badań stwierdzających przydatność do nauki i służby w PSP. Warunkiem niezbędnym do podjęcia nauki w Szkole i służby w Państwowej Straży Pożarnej jest uzyskanie pozytywnego orzeczenia z badań. Osoby spełniające wymagania do nauki kształceni są w systemie stacjonarnym w ramach odbywania służby kandydackiej. Kadeci otrzymują pełne umundurowanie, wyżywienie, zakwaterowanie oraz świadczenie finansowe.
Podczas dwóch lat nauki finansowanej ze skarbu państwa słuchacze kształcenia dziennego przebywają w szkole w systemie skoszarowanym, pozostając w ciągłej dyspozycji służbowej. Doświadczenie zawodowe zdobywają pełniąc służbę w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej, uczestnicząc w działaniach na wyznaczonym terenie chronionym dzielnicy Poznania Dębiec i miasta Luboń, jak również w ramach pomocy wzajemnej na terenie całego Poznania i powiatu. Ponadto Szkoła jako odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego jest włączona do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych na terenie całego kraju.
Program nauczania realizowany jest w czterech semestrach. W trybie zaocznym kształcimy funkcjonariuszy PSP skierowanych na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Warunki przyjęcia osób na kwalifikacyjne kursy zawodowe określa Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Absolwenci Szkoły uzyskują tytuł technika pożarnictwa i stopień młodszego aspiranta.Jesteśmy nowoczesną placówką dydaktyczną wyposażoną w wysokiej klasy sprzęt i urządzenia wspomagające proces nauczania. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Szkoła posiada również nowoczesną halę sportową wraz z siłownią i fitnessem, co umożliwia utrzymywanie wysokiej sprawności fizycznej funkcjonariuszy i słuchaczy Szkoły.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się na szkolnym poligonie pożarniczym w Luboniu, w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej oraz w wybranych jednostkach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta Poznania i całego kraju. Poligon Szkoły wyposażony jest w obiekty pozwalające na kształtowanie umiejętności praktycznych na stanowiskach symulujących wszystkie dziedziny ratownicze m.in. katastrofy budowlane, katastrofy kolejowe, wypadki komunikacji drogowej, zdarzenia związane z infrastrukturą technologiczną czy też działania z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W związku ze specjalizacją Szkoły stanowiska poligonowe pozwalają również na kształcenie i doskonalenie działań w zakresie ratownictwa technicznego, które prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczna. Zajęcia praktyczne związane z gaszeniem pożarów i przygotowaniem strażaków do działań w utrudnionych warunkach realizowane są w komorach dymowych i rozgorzeniowych oraz trenażerach pożarów wewnętrznych. Słuchacze mogą również rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ramach wielu kół zainteresowań zarówno naukowych jak i sportowych czy innych form fakultatywnych.Po ukończeniu nauki kadeci przystępują do organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie pozytywnego wyniku jest warunkiem koniecznym do uzyskania tytułu technika pożarnictwa, który umożliwia otrzymanie stopnia młodszego aspiranta PSP. Po ukończeniu nauki absolwenci kierowani są do służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju.Prowadzimy również liczne kursy specjalistyczne i szkolenia doskonalące dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli innych podmiotów realizujących zadania związane z szeroko rozumianym ratownictwem i zapewnieniem bezpieczeństwa m.in. takie jak:-    szkolenie podstawowe w zawodzie strażak,-    szkolenia specjalistyczne dla nieetatowych podmiotów ratowniczych funkcjonujących w zakładach pracy, kierowanych do członków zakładowych grup ratowniczych i prowadzone zgodnie z programami szkoleń opracowanymi pod kątem zagrożeń charakterystycznych dla danego podmiotu,-    szkolenia z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego,-    szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego,-    szkolenia z gaszenia pożarów wewnętrznych,-    szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej,-    szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej,-    szkolenia z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności.Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu to nie tylko miejsce przygotowania przyszłych dowódców, ale również ważny element struktury Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. W Szkole zgromadzony jest najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy przeznaczony do działań na terenie całego kraju. Szkoła jest również miejscem spotkań ekspertów i specjalistów z kraju i ze świata. Cyklicznie organizowane są tu konferencje, warsztaty, sympozja z różnych dziedzin ratownictwa.