Publikacje

Kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwaDokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2024/2025 mogą zostać złożone w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym (m.in. profil zaufany) na skrzynkę ePUAP Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu lub przesłane pocztą tradycyjną na adres:
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań.


Informujemy, że w procesie naboru do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji opisane w dokumencie zamieszczonym poniżej:


Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) udziela:

1. mł. bryg. Magdalena Maćkowiak tel. 61 835 58 24
2. Barbara Machowiak tel. 61 835 58 38
3. st. str. Paulina Wikło tel. 61 835 58 45

Ważne informacje dotyczące naboru:

1. Do 15 maja 2024 roku należy złożyć następujące dokumenty:
   - podanie
   - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
   - dowód wpłaty

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 200 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać:
"OPŁATA REKRUTACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA".

Nr konta: NBP O/O Poznań 46 1010 1469 0046 2013 9134 0000
Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana.

2. W dniu stawienia się na test sprawności fizycznej do SA PSP w Poznaniu wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania (wydane nie wcześniej niż 4 czerwca 2024).

3. Osoba, ubiegająca się o przyjęcie do szkoły, składa świadectwo dojrzałości bądź świadectwo dojrzałości z aneksem lub ich notarialnie potwierdzone kopie (świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz z jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia). W przypadku przystępowania do egzaminu dojrzałości w 2024 roku kandydat składa świadectwo dojrzałości bądź aneks do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzone kopie po uzyskaniu ich z właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jednak najpóźniej w dniu 11 lipca 2024 roku do godziny 15.00 do siedziby Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

4. Maturzyści lat poprzednich obowiązani są dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzoną kopię do dnia 15 maja 2024 r. (łącznie ze składanym podaniem).

5. Przyjęty limit  na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2024/2025 wynosi 60 miejsc dla każdej ze szkół.

Pliki do pobrania

- Podanie do Szkoły <<druk podania>>
- Zaświadczenie lekarskie <<druk zaświadczenia lekarskiego>>
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych <<druk oświadczenia>>


Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2022, poz.1969 z póź. zm.), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2021, poz. 1772);

Treść aktu:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001772/O/D20211772.pdf

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu: