Publikacje

Kształcenie

Wiedza jest skarbem, a praktyka jest kluczem do niego
Feliks Feldheim
Wydział Kształcenia - struktura i zadania

Głównym celem działalności Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu jest kształcenie kadry dla potrzeb jednostek ochrony przeciwpożarowej. W Szkole kształcą się kadeci w zawodzie technik pożarnictwa oraz słuchacze na szkoleniach podstawowych strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Wydział Kształcenia, będąc jedną z komórek organizacyjnych Szkoły, odpowiedzialny jest za organizację procesu kształcenia na wszystkich profilach.

Do ogólnych zadań Wydziału Kształcenia należy:
 • prowadzenie działalności dydaktycznej,
 • opracowywanie planów pracy dydaktycznej,
 • realizowanie nadzoru pedagogicznego w szkole i w ośrodkach szkolenia pożarniczego,
 • organizowanie i prowadzenie kursów, sympozjów, seminariów,
 • prowadzenie działalności w zakresie wychowania fizycznego kadetów i pracowników Szkoły oraz współzawodnictwa sportowego,
 • organizowanie i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • organizowanie i przeprowadzanie naboru do Szkoły,
 • prowadzenie dokumentacji działalności dydaktycznej,

W skład Wydziału Kształcenia wchodzą następujące komórki:
 • zespół przedmiotów ogólnych,
 • zespół przedmiotów taktycznych,
 • zespół przedmiotów prewencyjnych,
 • dział planowania i organizacji kształcenia.
Proces nauki i przygotowania strażaka do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej jest skomplikowany i pracochłonny. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji celu kształcenia związanego z kształtowaniem kompetencji personalnych oraz opanowaniem wiadomości i umiejętności typowych dla zawodu strażaka konieczne jest zapewnienie dobrej współpracy wielodziedzinowych specjalistów. Za organizację nauki w poszczególnych przedmiotach odpowiedzialni są kierownicy zespołów przedmiotowych.

Zespół przedmiotów ogólnych

W skład tego zespołu wchodzą przedmioty takie jak: Służba w Państwowej Straży Pożarnej, Wychowanie fizyczne, Język angielski, Fizykochemia spalania. W trakcie zajęć, realizowanych w ramach wspomnianych przedmiotów, kadeci zapoznają się ze specyfiką służby i jej prawnymi aspektami, sportem pożarniczym, fizykochemią spalania, zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas działań ratowniczo gaśniczych.
Zajęcia z fizykochemii oraz z wychowania fizycznego

Zespół przedmiotów taktycznych

Zespół przedmiotów taktycznych skupia typowe przedmioty zawodowe takie jak: Sprzęt wykorzystywany w działaniach ratowniczo-gaśniczych, Taktyka zwalczania pożarów, Taktyka działań ratowniczych, Ratownictwo medyczne. Podczas realizacji zajęć, z wyżej wymienionych przedmiotów, kadeci zapoznają się ze sprzętem wykorzystywanym podczas działań ratowniczo gaśniczych. Zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do interwencyjnego kierowania działaniami ratowniczymi prowadzonymi podczas pożarów, wypadków w komunikacji drogowej, ratownictwie budowlanym, chemicznym czy ekologicznym. Zajęcia praktyczne związane z taktyką działań gaśniczych i ratowniczych realizowane są na stanowiskach poligonowych.

Zajęcia z taktyki działań gaśniczych i ratowniczych


Zespół przedmiotów prewencyjnych

Na zajęciach dydaktycznych w ramach takich przedmiotów jak Rozpoznawanie zagrożeń czy Bezpieczeństwo pożarowe budynków, związanych z prewencją, kadeci zapoznają się z metodyką identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w przemyśle i transporcie, przeciwpożarowym zaopatrzeniem w wodę, urządzeniami przeciwpożarowymi, biernymi i czynnymi zabezpieczeniami przeciwpożarowymi, poziomami bezpieczeństwa pożarowego budynków, oddziaływaniem termicznym pożaru na elementy budynku i ich odpowiedzią mechaniczną. Tak szeroki zakres wiedzy z profilaktyki niezbędny jest do podejmowania skutecznych działań ratowniczych. Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia w ramach przedmiotów prewencyjnych przeprowadzane są w specjalistycznych pracowniach oraz na terenie zakładów wyposażonych w nowoczesne techniczne środki zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Prewencja - czynności kontrolne

Dział planowania i organizacji kształcenia

Dział planowania i organizacji kształcenia zajmuje się organizacją działalności dydaktycznej zgodnie z zatwierdzonymi planami i programami nauczania. Pracownicy działu prowadzą prace związane z naborem kandydatów na wszystkie formy kształcenia realizowanego w szkole oraz zajmują się obsługą administracyjną Wydziału, jak również sprawują pieczę nad dokumentacją dydaktyczną.
Nabór do szkoły

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Równolegle z główną działalnością statutową Szkoły Wydział Kształcenia organizuje i prowadzi szereg szkoleń i kursów specjalistycznych.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego dla podoficerów Państwowej Straży Pożarnej skierowane jest głównie dla funkcjonariuszy PSP i ma na celu przygotowania ich do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji niebezpiecznych. W szkoleniu tym mogą brać udział również osoby zatrudnione w innych jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz podmiotach ratowniczych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ratownicy innych jednostek specjalizujących się w ratownictwie chemicznym i ekologicznym. W szkolenia tego typu brali udział ratownicy z KGHM Polska Miedź S.A. oraz żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu im. Stefana Czarneckiego.
Szkolenie w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego
ratowników KGHM Polska Miedź


Cyklicznie organizowane są również szkolenia specjalistyczne Nieetatowej Drużyny Ratownictwa Chemicznego ze Stacji Uzdatniania Wody firmy AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu. Ich celem jest utrwalenie zasad posługiwania się sprzętem ochrony dróg oddechowych oraz ubraniami gazoszczelnymi w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych na urządzeniach chlorowych oraz podczas usuwania awarii chemicznych w przypadku uwolnienia się chloru do atmosfery. Spółka AQUANET S.A. zleca również Szkole organizację kursów dla pracowników Wydziału Produkcji Wody obsługujących urządzenia chlorowe, w trakcie których omawiane są właściwości fizykochemiczne i toksykologiczne chloru, drogi wnikania chloru do organizmu człowieka i objawy zatruć i oparzeń chlorem oraz pomoc przedmedyczna poszkodowanym przy wyciekach chloru za pomocą sprzętu z zestawów ratowniczych PSP R1.
Szkolenie Nieetatowej Drużyny Ratownictwa Chemicznego
ze Stacji Uzdatniania Wody firmy AQUANET S.A


W planie pracy dydaktycznej Szkoły swoje istotne miejsce znalazły Szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Mają one przygotować absolwentów do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy zgodnie z zapisami zawartymi w z art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i przepisach wykonawczych. W trakcie zajęć uczestnicy kursów zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie:
 • organizacji ochrony przeciwpożarowej, obowiązków osób fizycznych i prawnych organizacji i instytucji dotyczących zapobiegania pożarom i ich lokalizowania,
 • podstawowych zasad zabezpieczania przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów i terenów,
 • zastosowanie urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu pożarniczego i ratowniczego,
 • ustalania przyczyn powstawania, rozprzestrzeniania się oraz ogólnych zasad gaszenia pożarów, zasad prowadzenia kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Zajęcia na szkoleniu inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

W Szkole uruchomiono również szkolenia aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, które odbywają się na podstawie Programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w dniu 28 sierpnia 2012 roku.

Na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu a Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu w zakresie współpracy, realizowane są szkolenia i ćwiczenia mające na celu wypracowanie zasad wzajemnej pomocy w zakresie przygotowania służb ratowniczych MPK oraz słuchaczy Szkoły, do działań podczas wypadków komunikacyjnych.
Szkolenie mające na celu wypracowanie zasad wzajemnej pomocy w zakresie przygotowania służb ratowniczych MPK
oraz słuchaczy Szkoły, do działań podczas wypadków komunikacyjnych

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu posiada odpowiednio przygotowaną kadrę dydaktyczną i bazę sprzętu do prowadzenia szkoleń specjalistycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla instytucji, zakładów reprezentujących różne branże. Poniżej zostały przedstawione przykładowe szkolenia i kursy realizowane w latach ubiegłych:
 • Kursu pomocy medycznej dla DALKIA Poznań ZEC,
 • Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie dla pracowników Volkswagen Poznań,
 • Szkolenie doskonalące z praktycznego posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym przy użyciu symulatora ognia.