Publikacje

Z życia poligonu


2023
Na terenie Poligonu Szkolnego w Luboniu rozpoczęto budowę trenażera ratowniczego z systemem nalewaków do załadunku i rozładunku cystern kolejowych i samochodowych wraz z tunelem technologicznym z rurociągami, kanalizacją oraz placem z rozlewiskami. Trenażer ma odwzorowywać istniejące systemy dostarczania i odbioru paliwa, na którym można zasymulować rozszczelnienia, wycieki, rozlewiska i pożary, które zdarzają się najczęściej, stwarzając zagrożenia dla zdrowia, życia i środowiska. Zadaniem jest wybudowanie stanowiska, na którym może być prowadzone szkolenie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do zdarzenia mogącego mieć miejsce na terenie przeładunku substancji ropopochodnych, zgodnie z założeniami przyjętymi poprzez prowadzącego zajęcia, na poziomie „-1”, „0”, „+1”, zarówno w dzień jak i w nocy.


Budowa kolejowego trenażera ratowniczego

Budowa kolejowego trenażera ratowniczego

Budowa kolejowego trenażera ratowniczego


Budowa kolejowego trenażera ratowniczegoNa potrzeby utrzymania terenów zielonych na Poligonie Pożarniczym w Luboniu zakupiono Agregat tnący Combi Pro 125 Q Plus do kosiarki Park 740 IOX.

Agregat tnący Combi Pro 125 Q Plus

Agregat tnący Combi Pro 125 Q Plus2022

W lutym br. poligonowe stanowisko do ratownictwa technicznego dzięki nawiązanej współpracy z MPK Poznań zostało nieodpłatnie doposażone w dwa autobusy miejskie MAN Lions City. Pozyskane autobusy posłużą do realizacji procesu kształcenia w zakresie:
poznania rozwiązań konstrukcyjnych w nowoczesnych pojazdach do przewozu osób w aspekcie prowadzenia działań ratowniczych,
prowadzenia ćwiczeń praktycznych z zakresu ratownictwa technicznego w pojazdach do przewozu osób,
prowadzenia ćwiczeń praktycznych z zakresu KPP podczas zdarzeń masowych,
współdziałania z Zakładową Służbą Ratowniczą MPK podczas zdarzeń z udziałem autobusów miejskich.
2021
"Nowe stanowisko szkoleniowe"
Na terenie poligonu szkolnego w Luboniu powstało stanowisko szkoleniowe na potrzeby zajęć z zakresu prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z udziałem instalacji fotowoltaicznych. Stanowisko zaprojektowane zostało i wykonane w sposób umożliwiający prowadzenie rzeczywistej oceny warunków pracy układu PV z możliwością podłączania urządzeń roboczych zasilanych pracującymi ogniwami. Konstrukcja stanowiska pozwala również uczestnikom szkoleń na zapoznanie się z następującymi elementami instalacji:
• budowę układu PV oraz jego poszczególnych elementów,
• zasadę działania układu PV,
• wykonanie pomiarów w czasie rzeczywistym,
• analizowanie rozwiązań ograniczających produkcję prądu przez układ PV,
• analizę sposobu montażu układów PV na standardowych konstrukcjach dachu.Egzamin zawodowy z kwalifikacji BPO.03

W dniach 08-19 czerwca 2021 roku na terenie Poligonu Szkolnego przeprowadzona zostanie część praktyczna egzaminu zawodowego z kwalifikacji BPO.03. Na potrzeby egzaminu przygotowane zostały stanowiska egzaminacyjne. Życzymy powodzenia.


Przeszkolenie z zakresu ochrony ppoż.


Słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu corocznie rozpoczynają swoją służbę w Państwowej Straży Pożarnej od Przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej , na które zostają skierowani po zaliczeniu egzaminów wstępnych i otrzymaniu pozytywnego orzeczenia lekarskiego do pełnienia służby w PSP. Z dniem stawienia się w jednostce słuchacz zostaje przyjęty do służby kandydackiej, nadawany jest Jemu stopień strażaka i kierowany jest na wspomniane przeszkolenie, realizowane na terenie Szkolnego Poligonu Pożarniczego w Luboniu, w formie „obozu unitarnego”.Komendant Szkoły na ten okres zatwierdza program zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, rozkład dnia – zgodnie z którym słuchacze realizują zajęcia teoretyczne i praktyczne, musztrę, służbę wartowniczą, prace porządkowe przeplatane zaprawą, posiłkami, toaletą poranną i wieczorną. Oprócz tego mają zapełniony czas wolny różnego rodzaju zajęciami dodatkowymi.
Z dnia na dzień młodzi adepci służby pożarniczej poznają zasady służby wewnętrznej i wartowniczej, musztry indywidualnej i zespołowej, sprzęt wykorzystywany do działań ratowniczo – gaśniczych czy podstawowych taktyk zwalczania pożaru i działań ratowniczych. Zapoznają się z bezpieczeństwem i higieną pracy, zjawiskami fizykochemicznymi i środkami gaśniczymi czy zdobywają sprawność fizyczną zgodnie z programem szkolenia podstawowego w zawodzie strażak.
Zwieńczeniem wysiłku włożonego w własny rozwój fizyczny i psychiczny, walki ze słabościami i trudnościami życia poligonowego jest zakończenie obozu, na którym symbolicznie każdy z uczniów staje się strażakiem.
Ćwiczenia zgrywające KSRG i PRMW dniach 19 - 21 kwietnia 2017 r. na terenie szkolnego poligonu w Luboniu odbyły sie ćwiczenia zgrywające dla podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego. Celem manewrów było usprawnienie współdziałania służb ratowniczych oraz doskonalenie wiedzy i umiejętności poznańskich strażaków z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Scenariusz działań zakładał zadysponowanie zespołów Pogotowia Ratunkowego i zastępów Państwowej Straży Pożarnej do wypadku komunikacyjnego z udziałem autobusu bądź tramwaju oraz samochodu osobowego. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało kilkanaście osób, które wymagały udzielenia natychmiastowej pomocy. W trakcie manewrów przećwiczono rożne warianty postępowania, w zależności od kolejności dojazdu poszczególnych służb ratowniczych na miejsce zdarzenia.
W ciągu 3 dni w ćwiczeniach wzięło udział 9 zespołów PRM oraz wszystkie zmiany służbowe poznańskich jednostek ratowniczo-gaśniczych, w tym jednostka Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W rolę pozorantów wcielili się nasi kadeci oraz grupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ćwiczenia pozwoliły zweryfikować poziom i zakres współpracy służb oraz wyciągnąć wnioski dotyczące jej usprawnienia na miejscu realnych działań.

Współorganizatorami ćwiczeń były:

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego,
- Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu,
- Komenda Miejska PSP w Poznaniu,
- Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu.

Zdjęcia: Adam SzachEgzaminy Zespołów Poszukiwawczych


W dniach 8-11 sierpnia 2016r. na terenie poligonu pożarniczego Szkoły Aspirantów PSP
w Poznaniu odbyły się egzaminy zespołów poszukiwawczych z psami specjalności gruzowiskowej klasy „0” oraz terenowej klasy „0” i „I”.
Organizatorem egzaminów była Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, a egzaminatorami funkcjonariusze z Nowego Sącza, Łodzi i Poznania. Do realizacji egzaminów wykorzystany został sektor ratownictwa budowlanego wraz
z infrastrukturą poligonu.
Realizacja projektu nr DOBR-BIO4/050/13009/2013 pt. „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie
w tym narzędzia techniczne i informatyczne”


Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu od 2013 r. uczestniczy w realizacji projektu nr DOBR-BIO4/050/13009/2013 pt. „Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających prowadzenie dochodzeń popożarowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym narzędzia techniczne i informatyczne”, który finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W ramach ww. przedsięwzięcia w dniach 15 – 19 czerwca 2015 r. na terenie szkolnego poligonu w Luboniu, przeprowadzono pożary testowe w różnych konfiguracjach sposobu inicjacji spalania środków transportu (4 samochody) i obiektów budowlanych (6 w pełni wyposażonych kontenerów skonfigurowanych na pomieszczenia mieszkalne). Celem zadania była obserwacja i analiza zjawisk występujących podczas pożarów pod kątem wykrywania śladów i ustalania przyczyn ich powstawania, dobór i sprawdzenie narzędzi technicznych i informatycznych podnoszących efektywność ustalania przyczyny powstania pożaru oraz opracowanie innowacyjnego systemu organizacji dochodzeń popożarowych.

W przeprowadzeniu badań na poligonie uczestniczyli przedstawiciele zawiązanego do realizacji projektu Konsorcjum:
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,
- Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie,
- Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie,
- CYBID sp.j. w Krakowie,
- Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu.Dzień Strażaka na poligonie pożarniczym - Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

W dniu 15 maja 2014 r. w Luboniu k. Poznania na poligonie pożarniczym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu odbyły się uroczystości z okazji zakończenia I etapu budowy poligonu pożarniczego połączone z obchodami Dnia Strażaka.

Uroczystości rozpoczęto apelem. Po przeglądzie pododdziałów i powitaniu strażaków przez Z-cę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotra Kwiatkowskiego, Komendant Szkoły st.bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz w swoim przemówieniu podziękował za codzienny trud i poświęcenie w realizacji obowiązków służbowych oraz złożył życzenia zdrowia, wytrwałości w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym funkcjonariuszom, kadetom i pracownikom cywilnym szkoły z okazji Dnia Strażaka. Podkreślił rolę szkolnego poligonu pożarniczego i odbywającego się na nim szkolenia praktycznego w oparciu o przygotowane stanowiska symulujące rzeczywiste warunki zdarzeń, spełniające jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa. „Sercem każdej ze szkół pożarniczych winien być jej poligon. Nie można wyszkolić sprawnego ratownika w oparciu o zajęcia realizowane wyłącznie w pracowniach. Właściwa baza poligonowa daje niezwykłe możliwości. To właśnie tu można przećwiczyć wiele wariantów taktycznych. To właśnie tu jest czas na pomyłkę czy błąd kursanta, bowiem podczas akcji ratowniczej za błąd często trzeba zapłacić najwyższą cenę.”Uroczysty apel, na którym zjawili się liczni goście był okazją do wręczenia odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe a także wyróżnień i nagród funkcjonariuszom szkoły. Jednym z elementów uroczystości było przecięcie wstęgi symbolizujące zakończenie pierwszego etapu budowy szkolnego poligonu pożarniczego. Przecięcia wstęgi dokonali: poseł na sejm RP Pani Krystyna Łybacka, Z-ca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, , w-ce wojewoda województwa wielkopolskiego Przemysław Pacia, Komendant Szkoły st.bryg. Grzegorz Stankiewicz i Z-ca Komendanta Szkoły mł.bryg. Dariusz Markiewicz.
Po zakończeniu apelu, odprowadzeniu kompani honorowej, sztandaru i pododdziałów, przybyli na uroczystość goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką organizacji ćwiczeń na poszczególnych stanowiskach poligonowych. W ćwiczenia głównie zaangażowni byli wykładowcy, instruktorzy i kadeci szkoły ale wspomagały ich również inne służby na co dzień współpracujące ze szkołą tj. funkcjonariusze KM Policji w Poznaniu, służba ratownicza MPK Poznań, służba medyczna ZOZ MSW Poznań czy GPR z JRG 4 KM PSP w Poznaniu. W tym dniu przewidziano kilkanaście różnych scenariuszy zdarzeń, do których na co dzień dysponowane są siły i środki PSP, były to między innymi:
 • wypadki w komunikacji drogowej w sektorze ratownictwa drogowego,
 • wypadek w komunikacji szynowej w sektorze ratownictwa szynowego,
 • pożar gazu wydobywającego się ze zbiornika ciśnieniowego i pożar pojazdu zlokalizowanego na stacji paliw płynnych i gazowych,
 • pożar obiektu mieszkalnego w sektorze taktyki działań ratowniczych i dochodzeń popożarowych,
 • ćwiczenia ze sprzętem ochrony układu oddechowego w komorze ogniowej i w komorze wysiłkowo – dymowej,
 • techniki poszukiwania i wydobywania ludzi w terenie zagruzowanym w ramach sektora ratownictwa budowlanego,
 • awaria techniczna instalacji przemysłowej, techniki uszczelniania, przepompowywania i zabezpieczenia substancji niebezpiecznych wydobywających się z cystern samochodowych i kolejowych, procedury przeprowadzania dekontaminacji masowej i udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej przy zdarzeniu masowym w ramach sektora ratownictwa chemicznego,
 • ćwiczenia doskonalące techniki posługiwania się sprzętem mechanicznym (pilarkami do drewna i przecinarkami do stali i betonu) w ramach sektora do pracy ze sprzętem mechanicznym,
 • techniki gaszenia pożarów za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego na symulatorze gazowym.
Początki zmagań z budową szkolnego poligonu sięgają 2003 r., kiedy to staraniem byłego kierownictwa szkoły pozyskano teren pod jego lokalizację i rozpoczęto pierwsze prace związane z jego uzbrojeniem. Lokalizacja poligonu w niewielkiej odległości od szkoły z dala od zabudowań mieszkalnych w pobliżu rzeki Warta daje nieograniczony komfort jego wykorzystania do ćwiczeń podczas których z reguły generowany jest hałas czy zadymienie. Poligon to również miejsce stacjonowania słuchaczy szkoły w okresie unitarnym w oparciu o specjalnie na ten cel przygotowywane zaplecze logistyczne. Obecnie powierzchnia poligonu liczy 5,7 ha. ale w związku z uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przyległych do poligonu zostanie ona powiększona o kolejne 6,9 ha. Szkoła w 2014 roku rozpoczęła II etap inwestycji związanej z budową poligonu. W latach 2014 – 2016, na jego obecnym terenie, powstaną kolejne obiekty budowlane i stanowiska do ćwiczeń tj. kontenerowy obiekt symulacji pożarów wewnętrznych dajacy możliwość w pełni bezpiecznej, kontolowanej symulacji rzeczywistych warunków pożarowych obiektów mieszkalnych, budynek socjalno – garażowy - standardem zbliżony do JRG oraz wielofunkcyjny obiekt do ćwiczeń z ratownictwa wysokościowego i sportu pożarniczego.„Warsztaty - Ratownictwo techniczne w transporcie drogowym”
W ramach działalności wspomagającej w nadzorze dydaktycznym, Szkoła Aspirantów z Biurem Szkolenia KG PSP przeprowadziła warsztaty dla wykładowców i instruktorów szkół i ośrodków szkolenia PSP. Tematem szkolenia, zrealizowanego na poligonie pożarniczym w Luboniu w dniu 4 marca br. było Ratownictwo techniczne w transporcie drogowym.
Podczas zajęć uczestnicy zostali podzieleni na grupy, które realizowały różne scenariusze ćwiczeń z zakresu organizacji akcji ratownictwa technicznego. Zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu ewakuacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń z udziałem pojazdów osobowych. Zajęcia prowadzili: kpt. Jacek Gawroński, kpt. Tomasz Trybuła, mł.asp. Sebastian Lichtański, mł.ogn. Damian Lekki, st.sekc. Marcin Żuchowski, sekc. Janusz Ziemniczak.
Podczas zajęć wprowadzono, do opanowanych już umiejętności z zakresu technik uwalniania osób, umiejętności pokonywania problemów technicznych i samodzielnego wypracowywania decyzji dowódczych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się także z budową i zasadami postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

2013r.
„Warsztaty - Tramwaj 2013 ”
W dniach 22 i 23 października br. na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu przeprowadzono warsztaty tematyczne z zakresu bezpieczeństwa prowadzenia działań ratowniczych w komunikacji tramwajowej.
Pierwszego dnia w siedzibie firmy Modertrans Sp. z o.o. w Biskupicach zapoznano kadrę dowódczą z Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz kadrę Szkoły ze specyfiką konstrukcji tramwajów. Uczestniczący w zajęciach poglądowych mieli możliwość zapoznania się z procesem technologicznym budowy tramwajów od jego podstaw, jak również zwrócenia uwagi na elementy mające wpływ na bezpieczeństwo ratowników podczas akcji. Po zajęciach terenowych szkolenie było kontynuowane w siedzibie Szkoły, gdzie zostały przeprowadzone bardzo interesujące wykłady z zakresu zagrożeń stwarzanych przez wyposażenie tramwajów dla ludzi i środowiska. Szczegółowo omawiano tematykę zagrożeń porażenia prądem elektrycznym przez sieć trakcyjną (układu zasilania). Ponadto przedstawiono różne rodzaje przyczyn kolizji i wypadków drogowych z udziałem tramwajów. Zajęcia prowadzone były przez Pana Jarosława Bakinowskiego W-ce prezesa Modertrans Sp. z o.o., Panów Jarosława Gieca – Kierownika Działu Technicznego oraz Adama Majchrzaka - Kierownika Wydziału Sieci i Stacji MPK w Poznaniu Sp. z o.o. W drugim dniu warsztatów na terenie stanowiska ćwiczebnego zajezdni tramwajowej zlokalizowanego na poligonie szkolnym w Luboniu przeprowadzono zajęcia praktyczne z udziałem Zakładowej Służby Ratowniczej MPK w Poznaniu w zakresie współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej przy likwidacji zagrożeń podczas wypadków w komunikacji tramwajów. Zajęcia praktyczne prowadzone były w grupach dla funkcjonariuszy PSP z KM PSP w Poznaniu, w których uczestniczyli między innymi dowódcy jednostek i zmian służbowych JRG miasta Poznania. Zajęcia koordynowane były przez ratowników Zakładowej Służby Ratowniczej MPK, którzy posiadają ugruntowaną wiedzę oraz duży bagaż doświadczeń przy stabilizacji pojazdów szynowych. W ćwiczeniach wykorzystano jako bazę sprzętową wyposażenie techniczne samochodów specjalistycznych oraz ratowniczo- gaśniczych będących na wyposażeniu JRG KM PSP w Poznaniu. tj. sprzęt hydrauliczny i pneumatyczny do podnoszenia i stabilizacji pojazdów.
W drugim panelu zajęć praktycznych prowadzono warsztaty z Jednostką OSP Mosina wraz ze strażakami naszej Szkoły. W warsztatach brał także udział bryg. Tomasz Krasowski D-ca JRG Nr 2 z Siedlec oraz druh Marcin Chuchro z OSP Zielonki (województwo małopolskie). W tak zorganizowanej grupie przeprowadzono stabilizację pojazdu osobowego oraz tramwaju przy wykorzystaniu teleskopowych podpór ratowniczych, które mają bardzo szerokie zastosowanie, jednakże są często niedoceniane przez ratowników. Naczelnik OSP Mosina dh Michał Kołodziejczak zaprezentował możliwości przedmiotowego sprzętu, który ma wielorakie zastosowanie i jak każdy sprzęt specjalistyczny wymaga wiele godzin ćwiczeń, niezbędnych by poznać jego możliwości, które w rzeczywistości są ograniczone jedynie naszą wyobraźnią ratowniczą.
Za wspólny udział w ćwiczeniach oraz ich przygotowanie serdeczne podziękowania kierujemy na ręce Pana Krzysztofa Konika Zastępcy Dyrektora Naczelnego MPK Sp. z.o.o. w Poznaniu.

„Strażackie otrzęsiny i Próba ognia”
Stałym akcentem na szkolnym poligonie pożarniczym prócz odbywających się ćwiczeń i szkoleń jest organizowanie corocznych Strażackich otrzęsin oraz Próby ognia. Otrzęsiny dotyczą nowoprzyjętych słuchaczy, którzy kończą swój obóz przygotowawczy w Luboniu pasowaniem z rąk Świętego Floriana. Próba ognia tyczy się starszego rocznika, który podzielony na zespoły tematyczne tj.: medyczne, ratownictwa chemicznego, budowlanego, działań gaśniczych i wyposażenia technicznego wykazuje się przygotowaniem do działań ratowniczo-gaśniczych. Inicjatorką i organizatorką Strażackich otrzęsin oraz Próby ognia jest p. brygadier Urszula Fietz-Strychalska - wykładowca fizykochemii spalania w SA PSP w Poznaniu.

Strażackie otrzęsiny
Próba ognia

2012r.
„Dekontaminacja, czyli usuwanie i neutralizacja”
W dniach 16-17.02.12r. odbyły się zajęcia będące zwieńczeniem cyklu szkoleniowego w zakresie montażu i demontażu zestawów do dekontaminacji całkowitej. Programem kursu objęte zostały jednostki straży pożarnej z miast, w których odbędą się imprezy sportowe EURO 2012. Celem zajęć było przygotowanie strażaków do obsługi technicznej zestawów dekontaminacyjnych oraz organizacji i prowadzenia dekontaminacji. Program szkolenia obejmował m.in. zagadnienia z zakresu: rozpoznawania zagrożeń, jakie stwarzają substancje chemiczne, biologiczne i radioaktywne, organizacji i funkcjonowania bazy dekontaminacyjnej oraz zasad doboru środków ochrony indywidualnej. Szkolenia, które przygotowują funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej do działań w okresie Mistrzostw EURO 2012 z zakresu montażu i demontażu zestawów do dekontaminacji całkowitej, przeprowadzają w Polsce tylko dwie szkoły:
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.


2011r.
„Dekontaminacja w skali MAKRO”
Po raz pierwszy w Polsce, mając na uwadze przygotowanie naszej służby do EURO 2012, KM PSP w Poznaniu we współpracy ze Szkołą zorganizowała ćwiczenia z dekontaminacji masowej. Ćwiczenia przeprowadzono na poligonie szkolnym w Luboniu, na którym doszło do skażenia chemicznego dużej grupy osób. Strażacy z jednostek ratowniczych m. Poznania przeprowadzili sprawnie dekontaminację blisko stu osobowej grupy pozorujących poszkodowanych kadetów.


 1. USAR-EX 2011”
 2. Na przełomie marca i kwietnia 2011r. pod kryptonimem „USAR-EX 2011” odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Gdańsk” i Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Poznań 4”. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie zdolności pododdziałów do prowadzenia działań poszukiwawczo- ratowniczych poza granicami kraju w związku z pełnionym dyżurem grupy wyjazdowej USAR Poland. Dowódcą ćwiczeń był st. kpt. Tomasz Czyż z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.


2010r.
„Kurs w zakresie dochodzeń popożarowych dla prokuratorów okręgu poznańskiego”
W październiku 2010r. w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu przeprowadzono kurs z dochodzeń popożarowych dla grupy prokuratorów okręgu poznańskiego. Kurs dotyczył zagadnień z metodyki prowadzenia oględzin pogorzeliska oraz zabezpieczania śladów i dowodów rzeczowych na pogorzelisku. Dwudniowe szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej przeprowadzonej na szkolnym poligonie w Luboniu. Prokuratorzy uczestniczący w szkoleniu mieli okazję osobiście zmierzyć się z problemami oraz trudnościami prowadzenia czynności dochodzeniowych na miejscu pożaru. Przebieg szkolenia osobiście obserwował Prokurator Apelacyjny w Poznaniu p. Sławomir Twardowski oraz Komendant Szkoły bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz.


„Współdziałanie dla EURO 2012”
W ramach przygotowań służb ratowniczych do EURO 2012, odbyły się w październiku 2010r. wspólne ćwiczenia, których organizatorami były: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu oraz Komenda Miejska PSP w Poznaniu. Założenie ćwiczeń obejmowało wypadek komunikacyjny z udziałem trzech pojazdów: tramwaju, samochodu ciężarowego oraz samochodu osobowego. Podczas pokazów przećwiczone zostały elementy ewakuacji rannych kierowców z pojazdów i przekazanie ich służbom medycznym, wkolejenie tramwaju na szyny oraz postawienie na koła przewróconego na bok samochodu ciężarowego. W ćwiczeniach udział wzięły szkolne zastępy: GBA 2,5/16 i SRt, oraz SCRt (megacity) z JRG-4 Poznań wraz z samochodem ratowniczym Służby Ratowniczej MPK Poznań.


2009r.
„Czesi w Polsce szukają przyczyn pożarów”
Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu w dniach 19-23 października 2009r. przeprowadziła kurs z zakresu wstępnego ustalania przyczyn powstawania pożarów dla 21 przedstawicieli straży pożarnej Republiki Czeskiej. Uczestnicy szkolenia reprezentowali pożarnicze ośrodki naukowo-badawcze, wszystkie komendy wojewódzkie, biuro szkolenia i biuro prewencji komendy głównej straży pożarnej Czech. Wśród kursantów byli również funkcjonariusze komendy głównej z Pragi odpowiedzialni za szkolenie i przygotowanie strażaków do pełnienia czynności eksperckich oraz za nadzór nad ustalaniem przyczyn pożarów w Republice Czeskiej.Po Wielkiej Brytanii i Szwecji, Poznań jest jednym z trzech europejskich ośrodków organizujących warsztaty z tego zakresu.


2008r.
„Rozwinięcie plutonu ratownictwa chemicznego”
Z inicjatywy Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych DGSA odbył się pokaz ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Obok Stowarzyszenia współorganizatorami pokazów była Szkoła oraz Komenda Wojewódzka PSP i Komenda Miejska PSP z Poznania. Pierwsza część pokazów dotyczyła rozwinięcia plutonu ratownictwa chemicznego, którego zadaniem było przeprowadzenie działań uszczelniających podczas symulowanego wycieku kwasu siarkowego z uszkodzonej cysterny kolejowej. W drugiej części pokazów wykładowca fizykochemii spalania w SA PSP w Poznaniu bryg. Urszula Fietz-Strychalska zademonstrowała wybuchy przestrzenne gazów (propan-butan), pyłów (kawa) oraz wyrzut substancji ropopochodnych. Strażacy - chemicy z JRG-6 pokazali reakcje egzotermiczne materiałów żrących oraz materiałów stałych zapalnych, samozapalnych i wytwarzających w kontakcie z wodą gazy zapalne. Pokazy zakończyła Grupa Minersko-Pirotechniczna Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji efektownie demonstrująca wybuchy przestrzenne cieczy zapalnych oraz skondensowanych materiałów wybuchowych i środków strzałowych.


„Stawianie zapory na rzece Warcie”
Ćwiczenia zorganizowane przez Szkołę oraz Firmę OIKOS z Gdańska dotyczyły sprawiania zapory sztywnej pomostowej, podczas których kadeci i słuchacze Szkoły wraz ze strażakami z JRG-6 w Krzesinach przećwiczyli różne warianty jej ustawiania na rzece Warcie.


„Warsztaty ratownicze w SA PSP w Poznaniu”
W warsztatach wzięło udział około 70 osób z różnych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych, kilkanaście psów z całej Polski, a także wykładowcy - specjaliści z wyselekcjonowanych dziedzin związanych z katastrofami budowlanymi oraz wolontariusze - pozoranci osób poszkodowanych pochodzący z krajów nieeuropejskich np. Tajlandia, Zimbabwe. Całość założeń działań warsztatowych skorelowana była z międzynarodowym systemem działania Grupy Doradczej Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych INSARAG.