Publikacje

OgłoszeniaSkładniki majątku uznane za zbędne


Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu kierowany do Komendanta Szkoły. Wzór wniosku do pobrania.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
2) wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
3) oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo- odbiorczym,
4) w przypadku wniosku dotyczącego sprzętu i urządzeń ratowniczych,opinię właściwego Zarządu Wojewódzkiego OSP RP.
----------------------------------------------------------------------------------------