Publikacje

OgłoszeniaSkładniki majątku uznane za zbędne


Nieodpłatne przekazanie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu kierowany do Komendanta Szkoły. Wzór wniosku do pobrania.
Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1)      nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika  rzeczowego majątku ruchomego,
2)      wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
3)      oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-  odbiorczym,
4)      w przypadku wniosku dotyczącego sprzętu i urządzeń ratowniczych,opinię właściwego Zarządu Wojewódzkiego OSP RP.


----------------------------------------------------------------------------------------


Przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego