Publikacje

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
realizowane w formie zaocznejKwalifikacyjne kursy zawodowe adresowane są do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (tzn. w zakładowych strażach pożarnych) i zgodnie z programem kształcenie obejmują 2 etapy nauczania. Każdy z etapów kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Limit przyjęć do szkół ustala Komendant Główny PSP kierując się potrzebami kadrowymi. Kandydaci kierowani są do Szkoły przez swoich przełożonych z uwzględnieniem określonych wymogów http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=852

Szkoła chcąc zapewnić wysoki poziom zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę i oferuje nowoczesne zaplecze dydaktyczne.

Wykładowcy doskonalą swoje kompetencje dydaktyczne i pedagogiczne uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i sympozjach, a nowoczesne sale wykładowe i laboratoria wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny i pomoce dydaktyczne. Od kilku lat możliwe jest również prowadzenie praktycznej nauki zawodu na poligonie szkolnym w Luboniu, gdzie w symulowanych warunkach słuchacze uczestniczą min. w ćwiczeniach z zakresu gaszenia pożarów, ratownictwa drogowego, budowlanego, chemicznego, ekologicznego.Absolwent kwalifikacyjnych kursów zawodowych to osoba wszechstronnie przygotowana do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz podjęcia pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.

Szczegółowych informacji nt. rekrutacji i kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych udziela Kierownik Sekcji Planowania i Organizacji Kształcenia - mł. bryg. Magdalena Maćkowiak tel. 61 835 58 47.

UWAGA!!!
Adresy pobliskich hoteli, w których można zarezerwować miejsca noclegowe:
  • HOTEL CEZAMET ul. Łozowa 78 tel. (61) 832-18-61
  • HOTEL WILDA ul. Konarowa 8/10 tel. (61) 830-30-33
  • HOTEL POZNAŃSKI Luboń, ul. Krańcowa 4 tel. (61) 649-99-88