Publikacje

Historia

Historia Poznańskiej Szkoły Pożarniczej sięga korzeniami do 1951 roku. Na jej terenie prowadzono różne formy działalności dydaktycznej, a jej ówcześni pracownicy rozbudowywali i modernizowali bazę, wypracowywali coraz to doskonalsze formy kształcenia. Przez 60 lat istnienia Szkoła przeszła przez wiele etapów, aby stać się placówką dydaktyczną w obecnym kształcie.
 
 
Etapy funkcjonowania Poznańskiej Szkoły Pożarniczej:
 
• Wojewódzki Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego (1951- 1952)
Ośrodek powstał z inicjatywy komendanta Zawodowej Straży Pożarnej m. Poznania mjr. poż. Władysława Pilawskiego. Budowę rozpoczęto w 1949 roku. Do użytku oddano budynek główny przy ulicy Czechosłowackiej, budynek trzykondygnacyjny od strony ulicy Łozowej z salą gimnastyczną i trzema mieszkaniami. Ośrodek rozpoczął działalność 30 listopada 1951 roku prowadząc szkolenie na potrzeby województwa poznańskiego.
Stanowisko komendanta ośrodka objął kpt. poż. Jerzy Grześkowiak.
 
WOSzP
 
• Szkoła Polityczno- Wychowawcza Pożarnictwa (1952- 1954)
Zadaniem tej placówki było wykształcenie w stosunkowo krótkim czasie kadry oficerów politycznych w celu obsadzenia stanowisk w ówczesnym aparacie politycznym poszczególnych komórek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Słuchaczami tej Szkoły były przeważnie osoby zatrudnione w komendach straży pożarnych na stanowiskach zastępców komendantów ds. polityczno- wychowawczych.
Komendantem mianowano asp. Andrzeja Włodarczaka. Od stycznia do końca sierpnia 1954 roku komendantem Szkoły był kpt. sztab. Antoni Michalak, a z dniem 1 września 1954 roku funkcję tę objął mł. kpt. poż. Józef Dobosz.
 

 
• Oficerskie Technikum Pożarnicze (1954- 1958)
Szkoła, z czteroletnim okresem nauczania, kształciła kandydatów na oficerów pożarnictwa. Absolwenci Technikum otrzymywali wykształcenie średnie i kwalifikacje oficerskie.
Funkcję komendanta powierzono mł. kpt. poż. Józefowi Doboszowi (1954-1957) oraz w okresie od 1 lutego 1954 do 30 września 1954 kpt. sztab. Antoniemu Michalakowi. Szkoła wykształciła 211 absolwentów.
 
 
• Szkoła Podoficerów Pożarnictwa (1958- 1971)
Przejście do kolejnego etapu działalności edukacyjnej miało charakter ewolucyjny. Szkoła powstała jeszcze w okresie funkcjonowania Oficerskiego Technikum Pożarniczego. Cele i założenia dydaktyczne SPP zakładały przygotowanie kadr pożarniczych w zakresie wiadomości ogólnych i umiejętności praktycznych. Spowodowało to opracowanie programów, na bazie których prowadzono szkolenie. Ich forma i zakres ulegały zmianom w zależności od rozwoju placówki oraz zwiększających się systematycznie potrzeb. Realizowane były kursy dla młodszych i starszych podoficerów pożarnictwa.
W 1963 roku Komendant Główny SP nadał Szkole Sztandar, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej.

Komendanci SPP:
kpt. poż. inż. Marian Gola- lipiec 1958- październik 1959
kpt. poż. Adam Jackowski- listopad 1959- grudzień 1959
kpt. poż. Stanisław Nosek- 1960- sierpień 1961
mjr poż. Józef Dobosz- wrzesień 1961- 1971.
 
 
• Szkoła Chorążych Pożarnictwa (1971- 1992)
Zarządzeniem nr 117 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 sierpnia 1971 r. na bazie istniejącej Szkoły Podoficerów Pożarnictwa utworzono Szkołę Chorążych Pożarnictwa. Jako policealne studium zawodowe Szkoła kształciła techników- chorążych pożarnictwa. Dwuletni okres nauki kończył się obroną pracy dyplomowej. W 1973 roku w Szkole, obok studium stacjonarnego, utworzony został wydział zaoczny dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Od 1977 roku w SCHP umożliwiono podwyższanie kwalifikacji zawodowych większej liczbie kandydatów uruchamiając kształcenie w systemie eksternistycznym.
 

W celu dostosowania do wzrastających potrzeb dydaktycznych w latach 1976-1991 prowadzano stopniową modernizację budynku Szkoły.
Komendantem Szkoły Chorążych Pożarnictwa był płk. poż. Józef Dobosz, a po jego śmierci w 1986 roku funkcję tę powierzono płk. mgr. Juliuszowi Skrobiszowi.
 
 
• Szkoła Aspirantów PSP (1992- nadal)
Zmiany polityczne oraz gospodarcze zaistniałe w Polsce po roku 1989 zapoczątkowały również w szeregach zawodowej straży pożarnej ruch ukierunkowany na stworzenie nowoczesnej służby ratowniczej, gotowej do niesienia profesjonalnej pomocy w każdej systuacji zagrożenia zdrowia, życia oraz mienia. Taką służbą miała być powołana do życia z dniem 1 lipca 1992 roku Państwowa Straż Pożarna. Nowe spektrum zadań wyznaczonych dla tej służby, obejmujące oprócz pożarów ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologicze, a później również i medyczne wymagało stworzenia od podstaw nowych założeń do edukacji ratowników służących i wstępujących do służby. Tym samym wraz z powstaniem Państwowej Straży Pożarnej Minister Spraw Wewnętrznych Zarządzeniem nr 87 z 4 września 1992 roku przekształcił dotychczasową Szkołę Chorążych Pożarnictwa w SZKOŁĘ ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ. Priorytetowym zadaniem wyznaczonym dla Szkoły było przygotowanie kadry dowódczej średniego szczebla na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej oraz tworzonego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Kadra dydaktyczna Szkoły w krótkim okresie przygotowała od podstaw program kształcenia obejmujący nowe zagadnienia ratownicze.
 
 
Funkcję komendanta Szkoły w tym czasie objął st. bryg. mgr Juliusz Skrobisz. 1 stycznia 1993 roku na to stanowisko powołano st. bryg. mgr Witolda Gołębowskiego, a po jego przejściu na zaopatrzenie emerytalne, z dniem 1 kwietnia 2000 r. kierownictwo objął st. bryg. mgr inż. Jerzy Bronowicz.

Ponad 25 lat istnienia Szkoły Aspirantów PSP to okres licznych osiągnięć kadry kierowniczej, dydaktycznej oraz pracowników Szkoły. W tym czasie do nowych potrzeb dostosowano nie tylko programy, ale również unowocześniono bazę dydaktyczną i sprzętową. Dzięki temu proces dydaktyczny realizowany jest obecnie w warunkach podobnych do tych, w jakich przebiega służba w Państwowej Straży Pożarnej.
 
 
Szkoła to nie tylko miejsce przygotowania przyszłych dowódców, ale również ważny element struktury Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP. Jak ważny może świadczyć o tym udział szkół pożarniczych w działaniach powodziowych w roku 2010. Każdego dnia na zagrożonych wałach i terenach zalanych przez wezbrane wody rzek polskich jedną czwartą wszystkich sił ratowniczych stanowili słuchacze i kadra szkół. W szkołach zgromadzony jest również najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy przeznaczony do działań na terenie całego kraju.
 

Szkoła Aspirantów w Poznaniu, pomimo centralnego podporządkowania, na co dzień wspiera swoimi siłami system ratowniczy Poznania oraz Wielkopolski. Jest dobrze znana mieszkańcom Poznania oraz społeczności lokalnej w dzielnicy Dębiec, w której jest zlokalizowana. Słuchacze Szkoły wraz z kadrą udzielają się w licznych akcjach pomocowych, krwiodawstwa oraz uczestniczą w życiu sportowym i kulturalnym Wielkopolski.
Dnia 17 sierpnia 2006 roku funkcję Komendanta Szkoły powierzono bryg. dr inż. Grzegorzowi Stankiewiczowi, który pełnił tę funkcje do dnia 22 września 2017 r. Z dniem 23 września 2017 r. na stanowisko Komendanta Szkoły powołany został st. bryg. dr inż. Jan Kołdej, który pełnił tą funkcję do stycznia 2020 r. Komendant Główny PSP w dniu 4 stycznia 2020 roku powierzył funkcję Komendanta Szkoły Aspirantów st. bryg. mgr inż. Maciej Zdęga. 
 
 
Ostatnie dziesięciolecie w historii Szkoły to okres dynamicznego rozwoju. W oddalonym o 5 km Luboniu od 2003 roku powstaje poligon pożarniczy, na którym budowane są stanowiska do praktycznej nauki zawodu ratownika. W latach 2001-2010 trwała rozbudowa obiektów szkolnych, w ramach której powstała nowoczesne hala sportowa z zapleczem odnowy biologicznej oraz dwa nowoczesne budynki dydaktyczno-garażowe.
 
Rok 2007 to kolejny ważny etap w rozwoju Szkoły jako placówki dydaktycznej. Od tego roku Szkoła zaistniała w strukturze szkół podległych Ministrowi Edukacji Narodowej. Pierwszym zauważalnym elementem tej zmiany były nowe zasady egzaminowania słuchaczy kończących naukę. Absolwenci Szkoły przystępują obecnie do dwuetapowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeprowadzanego przez zewnętrzną, niezależną od kierownictwa Szkoły i PSP, komisję. Funkcjonowanie Szkoły w powszechnym systemie edukacji spowodowało wdrożenie nowych zasad organizacji i nadzoru procesu dydaktycznego.
 
 
Blisko 70 lat istnienia poznańskiej szkoły pożarniczej to droga nieustannego rozwoju i dostosowywania kształcenia do potrzeb powszechnego systemu ratowniczego kraju. W wielu obszarach Szkoła szczyci się pionierskimi osiągnięciami, których idea wyprzedzała potrzeby systemu ratowniczego. Kadra dydaktyczna opracowała oraz wdrożyła szereg programów szkoleń specjalistycznych. Od początku jej istnienia kojarzona jest z solidnością i profesjonalizmem w przygotowaniu ratowników dla potrzeb Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do chwili obecnej Szkołę ukończyło ponad 16 tys. absolwentów.