Publikacje

Rekrutacja na Dzienne Studium Aspirantów


Rekrutacja do Szkoły Policealnej w zawodzie Technik pożarnictwa

Informujemy, że kandydaci, którzy otrzymali korespondencję ze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu w sprawie skierowania na przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w pierwszym semestrze nauczania w roku szkolnym 2018/2019 powinni zgłosić się w dniu 3 września 2018 r. do godz. 7:00 zabierając ze sobą wyposażenie wymienione w przedmiotowym piśmie.

Jednocześnie informujemy, że dla kandydatów nauka rozpocznie się od obozu unitarnego zorganizowanego na poligonie szkolnym. Szczegółowe informacje na temat:

1/ korespondencji można uzyskać pod numerem telefonu (61) 835-58-70,

2/ pobytu w Szkole można uzyskać pod numerem telefonu (61) 835-59-40; 835-59-41.TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Warunkiem przystąpienia do każdej próby testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania jest okazanie urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).
Na teren obiektów, w których przeprowadzany jest test sprawności fizycznej oraz sprawdzian braku lęku wysokości i sprawdzian z pływania nie będą wpuszczane osoby postronne.
Każda z osób przystępujących do testu sprawności fizycznej otrzymuje swój indywidualny numer startowy, wykorzystywany podczas całego procesu naboru.

Test sprawności fizycznej

Termin: 9-12 lipca 2018 r.
Harmonogram:
09.07.2018 r. – numery startowe od 1 do 120
10.07.2018 r. – numery startowe od 121 do 240
11.07.2018 r. – numery startowe od 241 do 360
12.07.2018 r. – numery startowe od 361 do 520

Zbiórka kandydatów o godzinie 7.30. na placu wewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu ul. Czechosłowacka 27.
Po zebraniu zaświadczeń lekarskich oraz złożeniu świadectw dojrzałości przez zdających maturę w bieżącym roku, kandydatom zostaną wydane numery startowe.
Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje ubiór i obuwie sportowe.

Lista osób zakwalifikowanych do sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości w postaci listy numerów startowych umieszczona zostanie na stronie internetowej www.sapsp.edu.pl w dniu 14 lipca 2018 r. o godzinie 9.00.

Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości

Termin: 16 lipca 2018 r.
Udział: kandydaci z listy rankingowej z pozycji od 1 do 150.
Zbiórka kandydatów o godzinie 8:00 przed pływalnią Poznań, ul. Droga Dębińska 10c.
Rozpoczęcie sprawdzianu – godzina 9.00.
W całej strefie pływalni obowiązuje wymóg zmiany obuwia. Zalecane jest obuwie basenowe.
Na terenie pływalni obowiązuje czysty, estetyczny strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne:
a) dla kobiet – strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy przylegający do ciała,
b) dla mężczyzn – kąpielówki lub spodenki bez kieszeni – przylegające do ciała.
Podczas przebywania w wodzie jak i w hali pływalni obowiązuje ubrany czepek kąpielowy.
Podczas sprawdzianu braku lęku wysokości obowiązuje strój sportowy (długie spodnie).


PROCEDURA SKŁADANIA PODAŃ

Podania należy złożyć do dnia 15 maja 2018 roku[druk do pobrania]
w Dziale Planowania i Organizacji Kształcenia od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

lub
przesyłać pocztą na adres szkoły (decyduje data stempla pocztowego)

Do podania należy dołączyć:
1. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – W ORYGINALE LUB JEGO NOTARIALNIE POTWIERDZONĄ KOPIĘ
Osoba zdająca egzamin maturalny w bieżącym roku zobowiązana jest dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Pozostali kandydaci składają świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię wraz z podaniem.

2. Kserokopię lub duplikat dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty (przelewu) za postępowanie rekrutacyjne. Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100 zł od osoby zdającej a w tytule wpłaty prosimy umieścić: „Nazwisko kandydata” oraz „Opłata egzaminacyjna”

Nr konta: NBP O/O Poznań 46 1010 1469 0046 2013 9134 0000

Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [druk do pobrania]


UWAGA!
Podania złożone po 15 maja 2018 r.
oraz podania niekompletne
nie kwalifikują kandydata do postępowania rekrutacyjnego


Po weryfikacji złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, osoby zakwalifikowane do udziału w teście sprawności fizycznej, otrzymają listem poleconym (w połowie czerwca br.) dokładne informacje dotyczące organizacji procesu naboru do służby kandydackiej.

Należy pamiętać,

że warunkiem przystąpienia do każdego etapu testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania jest okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej nie może być wystawione wcześniej niż dnia 16 czerwca 2018 roku. Zaświadczenie należy przedłożyć najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej.Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00/
w godzinach pracy szkoły) udziela :

1. Agnieszka Nawrocka tel. 61 835 58 63
2. Magdalena Maćkowiak 61 835 58 47
3. Paulina Wikło tel. 61 835 58 71
4. Izabela Wróblewska tel. 61 835 58 70Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji
do służby kandydackiej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2018/2019


1. Zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 101, poz. 638 ze zm.), kandydaci składają wymagane podanie wraz z dowodem wpłaty za postępowanie rekrutacyjne bezpośrednio do wybranej przez siebie szkoły, do dnia 15 maja 2018 r. O przyjęciu podania przesłanego pocztą decyduje data stempla pocztowego.
Osoba, która ubiega się o przyjęcie do służby kandydackiej w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa, może być przyjęta na podstawie dobrowolnego zgłoszenia oraz uzyskanego świadectwa dojrzałości i jeśli nie przekroczyła 25 roku życia. Za wartość graniczną wieku przyjmuje się rok kalendarzowy, w którym osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej kończy 25 rok życia.

2. Osoba aplikująca do szkoły, składa świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię. Osoba zdająca egzamin maturalny w bieżącym roku zobowiązana jest dostarczyć świadectwo dojrzałości najpóźniej w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej. Pozostali kandydaci składają świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię wraz z podaniem.
Od kandydata wymaga się, aby w ramach rekrutacji przedstawił świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

3. Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 100,00 zł od osoby ubiegającej się o przyjęcie do szkoły. Kandydaci wnoszą ją na konto danej szkoły. Opłata nie będzie zwracana.

4. Terminarz przeprowadzenia naboru:
- test sprawności fizycznej - w dniach od 9 do 14 lipca 2018 r.
- ogłoszenie wyników - lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej i przystępujących do sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania - 14 lipca 2018 r.
- sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobii) – 16 lipca 2018 r.

5. Proces naboru do służby kandydackiej składa się z: postępowania rekrutacyjnego, testu sprawności fizycznej oraz dodatkowo sprawdzianu z pływania i sprawdzianu braku lęku wysokości weryfikujących predyspozycje i umiejętności niezbędne do udziału w działaniach ratowniczych przez strażaka w służbie kandydackiej. Proces ten we wszystkich szkołach przeprowadzany jest w tych samych dniach o wyznaczonej godzinie.

6. Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.

7. Próby sprawnościowe składają się z prób:
a) bieg po kopercie,
b) podciąganie na drążku.

8. Próba wydolnościowa to wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

9. Przebieg testu sprawności fizycznej określa załącznik nr 1, opisujący wykonanie prób sprawnościowych i próby wydolnościowej.

10. Kryteria oceny prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej określa załącznik nr 2.

11. Warunkiem zaliczenia testu sprawności fizycznej jest uzyskanie minimum 55 punktów przez mężczyzn oraz minimum 45 punktów przez kobiety, liczonych jako średnia arytmetyczna uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby, zgodnie z załącznikiem nr 2.

12. Nie przystąpienie do którejkolwiek z prób lub nieuzyskanie wymaganego minimum w poszczególnych próbach (określonego w załączniku nr 2), oznacza brak zaliczenia testu sprawności fizycznej i wyklucza kandydata z dalszej rekrutacji.

13. W próbie sprawnościowej podciąganie na drążku dopuszczone jest używanie rękawic.

14. Podczas testu sprawności fizycznej obowiązuje jedno podejście w każdej próbie.

15. Kierownik próby sprawnościowej oraz wydolnościowej przerywa daną próbę i unieważnia jej wynik w odniesieniu do osoby, która nie przestrzega ustalonych zasad lub zakłóca przebieg testu innym zdającym. Informacje na ten temat powinny znaleźć się w protokole z testu sprawności fizycznej.

16. W przypadku wystąpienia przeszkód wykonania podejścia do próby istnieje możliwość odwołania do przewodniczącego komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej. Odwołanie może złożyć osoba przystępująca do próby przed upływem 30 minut od ogłoszenia wyników próby danej grupy.

17. Odwołanie rozpatruje zespół w składzie: przewodniczący komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, kierownik próby oraz sędzia. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia odwołania, dopuszcza się drugie podejście do próby.

18. Każda z osób przystępujących do rekrutacji (kandydat) otrzymuje swój indywidualny numer startowy, obowiązujący podczas trwania testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania.

19. Przebieg testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania będzie rejestrowany na nośnikach elektronicznych.

20. Przebieg próby wydolnościowej będzie rejestrowany przy użyciu co najmniej dwóch kamer, tak aby można było prześledzić przebieg całej próby.

21. Warunkiem przystąpienia do każdego etapu testu sprawności fizycznej, sprawdzianu braku lęku wysokości oraz sprawdzianu z pływania jest okazanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

22. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej nie może być wystawione wcześniej niż dnia 16 czerwca 2018 roku. Zaświadczenie należy przedłożyć najpóźniej
w dniu przystąpienia do testu sprawności fizycznej.

23. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, po zakończeniu testu przygotuje protokół z jego przebiegu, zawierający wyniki uzyskane przez kandydatów w trakcie prób i przekaże go komisji rekrutacyjnej.

24. Komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne składające się z: weryfikacji podań, wymaganych dokumentów i ustalenia punktów rekrutacyjnych. Zasady ustalania punktów rekrutacyjnych określa załącznik nr 3. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, o którym mowa w pkt 23, protokół zawierający listę rankingową kandydatów.

25. Kandydaci są umieszczani na liście rankingowej w porządku zgodnym z malejącą liczbą sumy punktów uzyskanych podczas testu sprawności fizycznej oraz sumy punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

26. W przypadku, gdy dwóch i więcej kandydatów osiągnie taką samą sumę punktów, o miejscu na liście rankingowej oraz liście osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej decyduje kolejno: wyższa liczba punktów uzyskanych z punktów rekrutacyjnych, następnie punktów z próby wydolnościowej (Beep test), a następnie czas uzyskany w próbie sprawnościowej bieg po kopercie.

27. Komendant Szkoły kieruje pierwszych 150 kandydatów z listy rankingowej na sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości.

28. Sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości przeprowadza komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej.

29. Zaliczenie sprawdzianu z pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 m, dowolnym stylem w czasie do 60 sekund. Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu pływackiego, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu.

30. Start wykonuje się na sygnał startera w basenie pływackim, z poziomu wody, bez skoku. W przypadku, gdy sprawdzian odbywa się na basenie pływackim o długości 25 m, kandydat po przepłynięciu pierwszej długości wykonuje nawrót w dowolny sposób.

31. Zatrzymywanie się przy ścianie basenu pływackiego, stanie na dnie basenu pływackiego, chwytanie za linę dzielącą tory, korzystanie z przyborów ułatwiających pływanie, nie dotknięcie ściany przy nawrocie lub przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie 60 sekund i powyżej powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

32. Sprawdzian braku lęku wysokości uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

33. Decyzję o zaliczeniu bądź niezaliczeniu sprawdzianu z pływania oraz braku lęku wysokości podejmuje prowadzący sprawdzian i nie przysługuje od niej odwołanie.

34. Komisja do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej po zakończeniu sprawdzianów z pływania oraz braku lęku wysokości sporządza protokół zawierający uzyskane wyniki i przekazuje go komisji rekrutacyjnej.

35. Komisja rekrutacyjna sporządza, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz wyników ustalonych w protokole komisji do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, protokół zawierający listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej.

36. Lista wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej obejmuje pierwszych 100 osób z listy rankingowej, które uzyskały zaliczenie sprawdzianów z pływania oraz braku lęku wysokości. Osoby te kierowane są przez Komendanta Szkoły do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W przypadku wydania przez komisję lekarską podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji negatywnego orzeczenia dotyczącego osoby wstępnie zakwalifikowanej do służby kandydackiej, na badania psychofizyczne kwalifikowane i kierowane są kolejne osoby z listy rankingowej.

37. W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej, związanej z przeprowadzeniem naboru dopuszcza się zmianę jego terminu. Ostateczną decyzję podejmuje Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej na wniosek komendantów szkół Państwowej Straży Pożarnej.

38. Rozkaz Komendanta Szkoły o przyjęciu do służby kandydackiej, wydany 31 sierpnia 2018 r., zamyka proces naboru na kształcenie dzienne w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

Załącznik nr 1

OPIS WYKONANIA
PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJTesty sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdej z prób. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.
W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do prób sprawnościowych, następnie do próby wydolnościowej.
Kandydat uzyskuje prawo podejścia do kolejnej próby, jeżeli w poprzedniej uzyskał co najmniej wynik minimalny na poziomie określonym w załączniku Nr 2.


I. Próby sprawnościowe:

Podciąganie na drążku.
Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy obsługi.
Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych. Na komendę „start”, podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.
Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych (zaliczonych) podciągnięć.
Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nóg.
Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Bieg po kopercie.
Próba przeprowadzana jest na prostokącie o wymiarach 5 x 3 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy krzyże o wymiarach 20 x 20 cm i szerokości taśmy 5 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm – podstawa o średnicy 30 cm, która w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).
Sposób przeprowadzenia próby: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu i zajmuję pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie.


Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu (tak aby podstawa zakrywała krzyż) i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nie ustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Po ukończonej próbie wszystkie tyczki muszą stać w wyznaczonych miejscach. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy. Podstawowym pomiarem biegu po kopercie jest pomiar elektroniczny, natomiast pomiar ręczny może stanowić zabezpieczenie próby. Kandydat, który przeciął światło fotokomórki wyciągniętą w przód ręką (mając wyraźnie na celu wcześniejsze osiągniecie mety) zostaje zdyskwalifikowany. W przypadku, gdy kandydat finiszując i osiągając linię mety nie przeciął światła fotokomórki (ustawionej na wysokości ok. 100 cm) również zostaje zdyskwalifikowany.

II. Próba wydolnościowa:

Wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

Wielostopniowy test wydolnościowy polega na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego, kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.
Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.
Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 numer 20 m odcinka.Załącznik nr 2

KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ


Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty, przypisane do konkretnego wyniku, według poniższej tabeli.
Próbę uznaje się za zaliczoną po osiągnięciu wyniku minimalnego na poziomie:
a) mężczyźni
- bieg po kopercie: mniejszym lub równym 24,50 sekundy,
- podciąganie na drążku: 8 podciągnięć,
- Beep test: 8-10
b) kobiety
- bieg po kopercie: mniejszym lub równym 25,00 sekund,
- podciąganie na drążku: 7 podciągnięć,
- Beep test: 8-5

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:
- podciąganie na drążku: 14 pociągnięć, tj. 61 punktów;
- bieg po kopercie: 22,85 sekund, tj. 58 punktów;
- Beep test: 9-10 (poziom - liczba odcinków), tj. 46 punktów
Łącznie uzyskał 165 punktów. Średnia arytmetyczna (61+58+46) : 3 = 55 punktów


TABELA PUNKTOWA
(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)Załącznik nr 3


ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH


1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów wymienionych w pkt 1 przelicza się przyjmując większą z dwóch liczb:

0,7 × P lub 1 × R, gdzie:

- P oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,
- R oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru


W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D

gdzie:

- W oznacza wynik końcowy kandydata,
- M oznacza wynik z matematyki,
- J oznacza wynik z języka obcego,
- D oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego: fizyka, chemia, informatyka, biologia.Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00/ w godzinach pracy szkoły) udziela :


1. Agnieszka Nawrocka tel. 61 835 58 63
2. Magdalena Maćkowiak 61 835 58 47
3. Paulina Wikło tel. 61 835 58 71
Kandydacie do szkoły – śledź na bieżąco informacje zamieszczane na stronie internetowej