Publikacje

Rekrutacja na Dzienne Studium AspirantówDokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2023/2024 mogą zostać złożone w formie elektronicznego dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym (m.in. profil zaufany) na skrzynkę ePUAP Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań.

W podanym niżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Szkoły nie będzie możliwe.Informujemy, że w procesie naboru do Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa obowiązują zasady rekrutacji opisane w dokumencie zamieszczonym poniżej:


Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) udziela:

1. mł. bryg. Magdalena Maćkowiak tel. 61 835 58 24
2. Barbara Machowiak tel. 61 835 58 38
3. str. Paulina Wikło tel. 61 835 58 45

Ważne informacje dotyczące naboru:

1. Do 15 maja 2023 roku należy złożyć następujące dokumenty:
   - podanie
   - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
   - dowód wpłaty

Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 180 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać:
"OPŁATA REKRUTACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA".

Nr konta: NBP O/O Poznań 46 1010 1469 0046 2013 9134 0000
Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana.

2. W dniu stawienia się na test sprawności fizycznej do SA PSP w Poznaniu wymagane jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej oraz sprawdzianu braku lęku wysokości i sprawdzianu z pływania (wydane nie wcześniej niż 16 czerwca 2023).

3. Osoba, ubiegająca się o przyjęcie do szkoły, składa świadectwo dojrzałości bądź świadectwo dojrzałości z aneksem lub ich notarialnie potwierdzone kopie (świadectwo dojrzałości potwierdzające przystąpienie do części pisemnej egzaminu z przedmiotów matematyka i język obcy oraz z jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia). W przypadku przystępowania do egzaminu dojrzałości w 2023 roku kandydat składa świadectwo dojrzałości bądź aneks do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzone kopie po uzyskaniu ich z właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jednak najpóźniej w dniu 11 lipca 2023 roku do godziny 15.00 do siedziby Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.Pliki do pobrania

- Podanie do Szkoły <<druk podania>>
- Zaświadczenie lekarskie <<druk zaświadczenia lekarskiego>>
- Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych <<druk oświadczenia>>


Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. 2021, poz.1940), art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2021 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2021, poz. 1772);

Treść aktu:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001772/O/D20211772.pdf

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);

Treść aktu:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu: