Publikacje

Rekrutacja na Dzienne Studium AspirantówLista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, sprawdzian z pływania oraz sprawdzian braku lęku wysokości <PDF DO POBRANIA>


Lista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej i zostali dopuszczeni kolejno do: sprawdzianu z pływania, a po jego zaliczeniu, sprawdzianu braku lęku wysokości <PDF DO POBRANIA>


Wyniki kandydatów z testu sprawności fizycznej<PDF DO POBRANIA>
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi procesu rekrutacji na rok szkolny 2020/21 informujemy, że na dzień 07 maja 2020 roku aktualne, za wyjątkiem terminu składania świadectwa dojrzałości bądź świadectwa dojrzałości z aneksem lub ich notarialnie potwierdzonej kopii, pozostają zapisy dokumentu "Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2020/2021".
Nowy termin składania w/w dokumentów podamy do wiadomości w późniejszym terminie.
Tym samym osoby, które w tym roku szkolnym przystąpią do egzaminu dojrzałości, będą brały udział w testach sprawności fizycznej, sprawdzianie z umiejętności pływania i braku lęku wysokości, bez obowiązku wcześniejszego przedłożenia w/w dokumentów.

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój sytuacji oraz wydawane przez ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra edukacji narodowej zalecania, zarówno zakres, jak i sposób przeprowadzania rekrutacji może ulec zmianie. W związku z tym, prosimy o bieżące śledzenie informacji pojawiających się na naszej stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


W związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż od dnia 24.03.2020 r. do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2020/2021 można składać jedynie drogą korespondencyjną.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Szkoły nie będzie możliwe.Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) udziela: 

1. st. kpt. Magdalena Maćkowiak tel. 61 835 58 47
2. Barbara Machowiak tel. 61 835 58 46
3. mł. bryg. Izabela Samelak tel. 61 835 58 70


Załącznik nr 1

OPIS WYKONANIA

PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH I PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

 Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze i obuwiu sportowym. Każdy kandydat ma prawo do jednokrotnego podejścia do każdej z prób. Wyjątek stanowi awaria sprzętu, urządzeń pomiarowych lub zewnętrzne zakłócenie próby.

W pierwszej kolejności kandydaci przystępują do prób sprawnościowych, następnie do próby wydolnościowej.
Kandydat uzyskuje prawo podejścia do kolejnej próby, jeżeli w poprzedniej uzyskał co najmniej wynik minimalny na poziomie określonym w załączniku Nr 2.

I.    Próby sprawnościowe:


Podciąganie na drążku.

Drążek umieszczony jest na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała, bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy obsługi.
Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych. Na komendę ,,start", podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć.
Jeżeli kandydat nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu z ramionami wyprostowanymi w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo wykonanych (zaliczonych) podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca tułowia i nóg. 

Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

Bieg po kopercie.

Próba przeprowadzana jest na prostokącie o wymiarach 5 x 3 m, na którym w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy krzyże o wymiarach 20 x 20 cm i szerokości taśmy 5 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160-180 cm - podstawa o średnicy 30 cm, która w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek).

Sposób przeprowadzenia próby: kandydat na komendę ,,na miejsca" podchodzi do linii startu i zajmuję pozycję startową. Na komendę ,,start" kandydat rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A-B-E-C-D-E-A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie.

Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu (tak aby podstawa zakrywała krzyż) i dopiero kontynuować bieg.
W przypadku nie ustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Po ukończonej próbie wszystkie tyczki muszą stać w wyznaczonych miejscach. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.
Podstawowym pomiarem biegu po kopercie jest pomiar elektroniczny, natomiast pomiar ręczny może stanowić zabezpieczenie próby. Kandydat, który przeciął światło fotokomórki wyciągniętą w przód ręką (mając wyraźnie na celu wcześniejsze osiągniecie mety) zostaje zdyskwalifikowany. W przypadku, gdy kandydat finiszując i osiągając linię mety nie przeciął światła fotokomórki (ustawionej na wysokości ok. 100 cm) również zostaje zdyskwalifikowany. 

 

I.    Próba wydolnościowa:

Wielostopniowy test wydolnościowy (Beep test).

Wielostopniowy test wydolnościowy polega na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego, kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.

Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych 20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.

Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba przebiegniętych 20-metrówek na tym poziomie (np. 10-9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 numer 20 m odcinka.


 


Załącznik nr 2

 

KRYTERIA OCENY PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

Indywidualne wyniki kandydata, uzyskane w poszczególnych próbach, przeliczane są na punkty, przypisane do konkretnego wyniku, według poniższej tabeli.

Próbę uznaje się za zaliczoną po osiągnięciu wyniku minimalnego na poziomie:

a) mężczyźni

-        bieg po kopercie:  mniejszym lub równym 24,50 sekundy,

-        podciąganie na drążku: 8 podciągnięć,

-        Beep test: 8-10

b) kobiety

-        bieg po kopercie: mniejszym lub równym 25,00 sekund,

-        podciąganie na drążku: 7 podciągnięć,

-        Beep test: 8-5

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

Przykładowe obliczenie wyniku kandydata z testu sprawności fizycznej:

-        podciąganie na drążku: 14 pociągnięć, tj. 61 punktów;

-        bieg po kopercie: 22,85 sekund, tj. 58 punktów;

-        Beep test: 9-10 (poziom - liczba odcinków), tj. 46 punktów

Łącznie uzyskał 165 punktów. Średnia arytmetyczna (61+58+46) : 3 = 55 punktów

TABELA PUNKTOWA

(przeliczenie uzyskanych wyników na punkty)


Załącznik nr 3

ZASADY USTALANIA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH


1. Od kandydata wymaga się, aby w części pisemnej egzaminu dojrzałości przystąpił do egzaminu z przedmiotów: matematyka i język obcy oraz jednego z dodatkowych przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka albo biologia.

2. Wyniki z części pisemnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów  wymienionych w pkt 1 przelicza się  przyjmując większą z dwóch liczb:

0,7 × P lub 1 × R,  gdzie:

-        P         oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym,

-        R         oznacza wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym.

3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty uzyskują maksymalny wynik procentowy z danego przedmiotu z poziomu rozszerzonego.

4. Punkty rekrutacyjne oblicza się według wzoru

W = 1 × M + 0,5 × J + 0,8 × D

gdzie:

-        W        oznacza wynik końcowy kandydata,

-        M         oznacza wynik z matematyki,

-        J          oznacza wynik z języka obcego,

-        D         oznacza wynik z przedmiotu dodatkowego: fizyka, chemia, informatyka, biologia.


Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz.1313),art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29marca 2018 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz. 672);


3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);
Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703