Publikacje

Rekrutacja na Dzienne Studium AspirantówW związku z pandemią wirusa COVID-19 informuje się, iż do odwołania,
dokumenty dotyczące rekrutacji na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa w roku szkolnym 2021/2022 można składać jedynie drogą korespondencyjną.
W podanym wyżej terminie składanie podań i innych dokumentów dot. rekrutacji osobiście w siedzibie Szkoły nie będzie możliwe.Szczegółowych informacji na temat rekrutacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) udziela: 

1. mł. bryg. Magdalena Maćkowiak tel. 61 835 58 47
2. Barbara Machowiak tel. 61 835 58 46
3. Paulina Wikło tel. 61 835 58 71


Opłata za postępowanie rekrutacyjne wynosi 120 zł od osoby zdającej.

Wpłaty należy dokonać do dnia 17 maja 2021 r. na wskazane poniżej konto. W tytule wpłaty należy podać: "OPŁATA REKRUTACYJNA + IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA".

Nr konta: NBP O/O Poznań 46 1010 1469 0046 2013 9134 0000
Opłata za postępowanie rekrutacyjne nie będzie zwracana


Podstawy prawne regulujące nabór do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz.1313),art. 28, ust. 1 i ust. 14, art. 112, ust.1 oraz ust. 4;


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29marca 2018 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2018, poz. 672);


3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 1997 r.
w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 1997, nr 101, poz. 638);
Treść aktu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971010638

4. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. 2017, poz. 1703).

Treść aktu:http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001703