Aktualności

EFEKTYWNE DOWODZENIE PODSTAWĄ SKUTECZNOSCI DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

-

Zakończył się trzymiesięczny cykl kursów z zakresu psychologii dowodzenia zrealizowany w naszej Szkole w oparciu o projekt  unijny pod nazwą: "Edukacja dla bezpieczeństwa", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Kadeci pierwszego i drugiego rocznika wzięli udział w 16 godzinnym szkoleniu, którego celem było przygotowanie przyszłych absolwentów naszej Szkoły do zajmowania stanowisk dowódczych średniego szczebla. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych trenerów biznesu i realizowane w małych grupach szkoleniowych w systemie warsztatowym. Uczestnicy szkolenia mieli szansę doskonalenia kompetencji w zakresie budowania efektywnych zespołów, motywowania i kontrolowania efektów pracy. Rozpoznawali swoje mocne i słabe strony, diagnozowali swój styl kierowania oraz rozwijali umiejętności przywódcze. Podnosili także umiejętności skutecznego i precyzyjnego komunikowania się między innymi poprzez poznanie zasad konstruktywnie udzielanej informacji zwrotnej oraz poprzez zdolność prowadzenia rozmów karzących i nagradzających.  Kadeci wzbogacali swoją wiedzę dotyczącą postępowania w trudnych sytuacjach z podwładnymi i współpracownikami. Wzbogacanie wiedzy technicznej umiejętnościami z zakresu przewodzenia i dowodzenia zespołami jest niezwykle cenną szansą na podniesienie skuteczności prowadzenia działań ratowniczych i dobrej atmosfery w zespole pracowniczym.

AC/PN