Aktualności

UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 6 lipca 2020 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak zaakceptował zaktualizowany w związku z ogłoszonym stanem epidemii SARS-Cov-2 powodującego chorobę COVID 19 dokument pt. "Proces naboru oraz założenia organizacyjne przeprowadzenia rekrutacji do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa do Centralnej Szkoły PSP i szkół aspirantów PSP na rok szkolny 2020/2021".

W zakładce "Rekrutacja" dokonano ujednolicenia opisu procesu rekrutacji i naboru, poniżej przedstawiamy najistotniejsze dla kandydatów zmiany.

1. Tegoroczni maturzyści zobowiązani są do dostarczenia do szkoły (osobiście lub drogą korespondencyjną) oryginału świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości lub ich notarialnie potwierdzonej kopii ? najpóźniej do godzinie 15.00, w dniu 14 sierpnia 2020 r.

2. Wszyscy kandydaci, którzy zaliczą test sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną kolejno do: sprawdzianu z pływania, a po jego zaliczeniu, sprawdzianu braku lęku wysokości, a następnie skierowani zostaną przez komendanta szkoły do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

3. Ogłoszenie wyników testu sprawności fizycznej - lista kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej nastąpi w dniu 10 lipca 2020 r. do godziny 12.00.

4. Ogłoszenie wyników - opublikowanie listy osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej (uwzględniającej punkty rekrutacyjne) - nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020 r. do godz. 19.00 poprzez umieszczenie informacji w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej Szkoły.

5. Jeśli kandydat przedstawi dokument poświadczający, że w terminie przeprowadzenia testu sprawności fizycznej lub sprawdzianu z pływania lub sprawdzianu braku lęku wysokości miał dodatkowy termin egzaminu maturalnego, Komendant Szkoły może wyznaczyć mu termin dodatkowy testu i sprawdzianów, o których mowa powyżej.